33 Cdo 3239/2008
Datum rozhodnutí: 30.06.2010
Dotčené předpisy: § 19 o. s. ř., § 103 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř., § 20a odst. 2 obč. zák., § 68 odst. 1 obch. zák.
33 Cdo 3239/2008


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně REALIT-INVEST CZ spol. s r. o. se sídlem ve Svitavách, náměstí Míru 63/37, IČ: 25943375, proti žalovaným 1) P. P. a 2) M. P., zastoupeným JUDr. Josefem Sedláčkem, advokátem se sídlem v Šumperku, Starobranská 4, o 37.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 15 C 151/2006, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě- pobočky v Olomouci ze dne 28. února 2008, č. j. 12 Co 699/2007-80, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným rozsudkem Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci potvrdil rozsudek ze dne 23. března 2007, č. j. 15 C 151/2006-60, kterým Okresní soud v Šumperku uložil žalovaným povinnost zaplatit žalobkyni částku 37.000,- Kč s blíže specifikovaným příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení.
Rozhodnutí odvolacího soudu napadli žalovaní dovoláním.
S ohledem na to, že odvolací soud v řízení o odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně postupoval podle procesních předpisů účinných před 1. 7. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen o. s. ř. ), bylo i v řízení o dovolání postupováno podle občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou uvedeným zákonem (dále opět jen o. s. ř ).
Podle § 243c o. s. ř. pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného; ustanovení § 92 a § 95 až § 99 o. s. ř. však pro řízení u dovolacího soudu neplatí.
Podle § 103 a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. za dovolacího řízení přihlíží dovolací soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení); jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, dovolací řízení zastaví.
Podle § 19 o. s. ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Podle § 20a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem určeném rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.
Podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, (obchodní) společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.
Z obsahu spisu se podává, že dovolací řízení bylo zahájeno podáním dovolání dne 4. 6. 2008 (§ 82 odst. 1, ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř.).
Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložky 16453, vyplývá, že obchodní společnost REALIT-INVEST CZ spol. s r.o., byla z důvodu zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku vymazána ke dni 22. 4. 2008 z obchodního rejstříku.
Protože žalovaná před podáním návrhu na zahájení řízení (dovolání), výmazem z obchodního rejstříku, ztratila způsobilost být účastníkem řízení, dovolací soud pro tento neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, zastavil řízení o dovolání podle § 243c a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o § 243b odst. 5, větu prvou, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 30. června 2010
JUDr. Václav D u d a , v. r.
předseda senátu