33 Cdo 3211/2008
Datum rozhodnutí: 23.03.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 229 odst. 3 o. s. ř., § 241a odst. 3 o. s. ř.

33 Cdo 3211/2008
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s.
se sídlem Čelákovice, Křižíkova 270, proti žalovanému
J. F.,
zastoupenému Mgr. Martinem Huškem, advokátem se sídlem Tanvald, Krkonošská 90, o zaplacení úroků z prodlení z částky 48.857,10 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 27 C 266/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. prosince 2007, č. j. 68 Co 275/2007-97, takto:


I. Dovolání se
odmítá.II. Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Dovolání žalovaného (ve znění jeho doplnění podáním ze dne 16. 6. 2008) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. prosince 2007, č. j. 68 Co 275/2007-97, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. srpna 2005, č. j. 27 C 266/2002-48, ve výroku, kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni 17 % úroky z prodlení ročně z částky 48.857,10 Kč od 18.4.1999 do 16.7.2003, a v nákladovém výroku, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 30. 6. 2009 (dále jen o. s. ř. ), a nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť rozsudek odvolacího soudu nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Výhradou k procesnímu postupu odvolacího soudu (konkrétně výtkou, že mu odvolací soud upřel právo na spravedlivý proces tím, že mu doručil usnesení o ustanovení zástupce z řad advokátů až po jednání a že mu poskytl pouze deset minut času na poradu se zástupcem, který tak neměl možnost seznámit se s obsahem spisu a účinně hájit jeho zájmy), žalovaný vytkl zmatečnost řízení ve smyslu § 229 odst. 3 o. s. ř. Jak vyplývá z doslovného znění § 242 odst. 3 o. s. ř., je dovolací soud oprávněn zabývat se zmatečnostmi pouze tehdy, je-li dovolání přípustné; tato vada sama o sobě není způsobilá přípustnost dovolání založit (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, a usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, a ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. III. ÚS 1970/07). K nápravě zmatečnostních vad slouží žaloba pro zmatečnost (§ 229 a násl. o. s. ř.).

Způsobilé založit přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. nejsou ani další dovolací námitky žalovaného, neboť podle jejich obsahového vylíčení (§ 41 odst. 2 o. s .ř.) je lze podřadit jedině pod dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř. Výhradami, že údaje uvedené ve fakturách vystavených žalobkyní nebyly úplné, že žalobkyně mu přes jeho upomínky opravené faktury nedoručila a že soudy toto jeho tvrzení nevzaly v úvahu, žalovaný zpochybnil skutkový závěr odvolacího soudu (který převzal od soudu prvního stupně). Na nesprávnost právního posouzení otázky prodlení odvolacím soudem tudíž žalovaný usuzuje výlučně zpochybněním skutkového stavu věci, z něhož odvolací soud při rozhodování vycházel.

K námitkám uvedeným teprve v podání ze dne 25. 11. 2009, nemohl dovolací soud přihlížet, neboť žalovaný je uplatnil po uplynutí lhůty k dovolání (§ 242 odst. 4 o. s. ř.).

Protože dovolání žalovaného není přípustné, dovolací soud je podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyně v této fázi řízení účelně nevynaložila žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalovanému právo.


Proti tomuto usnesení
není
opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 23. března 2010


JUDr. Blanka M o u d r á, v. r.
předsedkyně senátu