33 Cdo 3150/2009
Datum rozhodnutí: 13.12.2010
Dotčené předpisy: § 153b o. s. ř.
33 Cdo 3150/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Santander Consumer Finance a. s. , se sídlem v Praze 5, Šafránkova 1, zastoupené Mgr. Karlem Volfem, advokátem se sídlem v Praze 5, Jindřicha Plachty 28, proti žalovanému J. S. , zastoupenému JUDr. Vojtěchem Hrozou, advokátem se sídlem v Brně, Arne Nováka 4, o 435.988,55 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 169/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2008, č.j. 29 Co 183/2008-63, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalovaného proti v záhlaví citovanému rozsudku, jímž městský soud ve věci samé potvrdil rozsudek (pro zmeškání) Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6. 11. 2007, č.j. 28 C 169/2007-45, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen o.s.ř. ), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť hodnocením v dovolání obsažené argumentace nelze dospět k závěru, že napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř).


Žalovaný prosazuje, že jeho zdravotní stav v den konání prvního jednání ve věci je omluvitelným důvodem pro jeho neúčast, a namítá, že soudy obou stupňů pochybily při aplikaci § 153b o.s.ř., nebyl-li přes dodatečné doručení omluvy, podložené lékařskými nálezy, rozsudek pro zmeškání zrušen postupem podle § 153b odst. 4 o.s.ř. Odvolacímu soudu dále vytýká, že o odvolání rozhodl, přestože mu nebylo řádně doručeno předvolání k jednání; vysvětluje přitom, že z důvodu nepříznivého zdravotního stavu si je nemohl na poště vyzvednout. Dovolatel má za to, že mu oba soudy upřely jeho ústavní právo na soudní ochranu, a celé řízení tak bylo stiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. K dovolání přiložil fotokopii ručně psané listiny, označené jako omluva z jednání, datované dnem 7. 11. 2007, adresované soudu prvního stupně k rukám paní M. J. a opatřené ručně psanou poznámkou Poštou 7/11 07 . V této listině žalovaný omlouvá svoji neúčast u jednání dne 6. 11. 2007 z důvodu zhoršení zdravotního stavu a nutnosti návštěvy lékaře; přílohou této listiny měly být kopie vyšetření FN U sv. Anny z 11. 6. a 11. 9. 2007 a dále z 6. 11. 2007, kterou rovněž v kopii přiložil k dovolání.

Nesouhlasí-li dovolatel s tím, že rozsudek pro zmeškání nebyl zrušen postupem podle § 153b odst. 4 o.s.ř., pak přehlíží, že z dikce tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že soud (prvního stupně) může zrušit rozsudek pro zmeškání z tam uvedeného důvodu pouze na návrh žalovaného podaný nejpozději do dne právní moci rozsudku. Z obsahu spisu se však podává, že žalovaný návrh neučinil, a že takový návrh není (byť implicitně) obsažen ani ve výše uvedeném podání ze dne 7. 11. 2007, o němž tvrdí, že je soudu zaslal, avšak ve spise založeno není. Zrušení rozsudku pro zmeškání podle § 153b odst. 4 o.s.ř. tak vzhledem k absenci návrhu žalovaného nepřicházelo v úvahu.
Namítá-li dovolatel, že mu byla nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem, jedná se o zmatečnostní vadu podle § 229 odst. 3 o.s.ř.; k takovým vadám však dovolací soud přihlédne pouze za zde nenaplněného předpokladu, že dovolání je přípustné (srov. § 242 odst. 3 o.s.ř.).
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalobkyni, která by na jejich náhradu jinak měla právo, náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. prosince 2010

JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu