33 Cdo 3087/2008
Datum rozhodnutí: 10.11.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 3087/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce J. P., zastoupeného advokátem, proti žalovanému K. Ch., o žalobě žalovaného na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 20 C 156/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. března 2008, č. j. 14 Co 80/2008-100, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 8. 6. 2005 se žalovaný domáhal obnovy řízení ve věci vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 20 C 164/2004. Dne 24. 2. 2006 původní žalobce J. P., zemřel. Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 28. 7. 2006, č. j. 20 C 156/2005-31, rozhodl, že v řízení bude dále pokračováno na straně žalobce s J. P.


Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 4. prosince 2007, č. j. 20 C 156/2005-87, žalobu na obnovu řízení vedeného u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 20 C 164/2004 zamítl a rozhodl o nákladech řízení (jeho předchozí rovněž zamítající usnesení ze dne 19. prosince 2006, č. j. 20 C 156/2005-46, Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 12. března 2007, č. j. 14 Co 133/2007-55, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení).


Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 11. března 2008, č. j. 14 Co 80/2008-100, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný prostřednictvím obecného zmocněnce S. Š., jemuž udělil plnou moc k zastupování, dovolání. V něm popsal genezi případu a vyjádřil výhrady k napadenému rozhodnutí, jež navrhl zrušit a věc vrátit odvolacímu soudu k dalšímu řízení.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení, se dále zaměřil na posouzení otázky, zda jsou splněny všechny podmínky dovolacího řízení.


Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Jak vyplývá z obsahu spisu, žalovaný zmocnil S. Š., aby jej jako obecný zmocněnec v tomto řízení zastupoval, s tím, že se zmocnění týká všech úkonů vyplývajících z občanského soudního řádu. Na důkaz toho byla soudu předložena písemná plná moc sepsaná dne 17. 9. 2007 (§ 24 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 28 odst. 1 o. s. ř.). Poté, co obecný zmocněnec žalovaného podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, soud prvního stupně usnesením ze dne 5. května 2008, č. j. 20 C 156/2005-107, vyzval žalovaného, aby do deseti dnů od doručení tohoto usnesení sdělil soudu mimo jiné, zda S. Š. je advokátem, popř. nechť si pro řízení o dovolání v této věci zvolí zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podá řádné dovolání. Zároveň žalovaného poučil, že nepředloží-li plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání ve stanovené lhůtě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalovaný na usnesení s výzvou, které mu bylo doručeno dne 25. 6. 2008, nikterak nereagoval. Ze záznamů České advokátní komory se podává, že S. Š. není veden v seznamu advokátů.


Z řečeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalovaný nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c/ a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalobci v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalovanému právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 10. listopadu 2009


JUDr. Blanka M o u d r á , v. r.


předsedkyně senátu