33 Cdo 3/2009
Datum rozhodnutí: 31.08.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 3/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré a ve věci žalobkyně A. Š. , zastoupené Mgr. Janem Durčákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opatovická 4, proti žalované RHINOCEROS, akciové společnosti se sídlem v Mostě, Moskevská 1/14, zastoupené JUDr. Dušanem Rendlem, advokátem se sídlem v Mostě, SNP 1872, o zaplacení částky 68.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 11 C 42/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. června 2008, č. j. 11 Co 28/2006-63, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 5.020,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Jana Durčáka, advokáta se sídlem v Praze 1, Opatovická 4. O d ů v o d n ě n í:
Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. června 2008, č. j. 11 Co 28/2006-63, kterým byl změněn (žalobu zamítající) rozsudek Okresního soudu v Mostu ze dne 23. června 2005, č. j. 11 C 42/2005-20, tak, že jí byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 68.000,- Kč s blíže specifikovaným příslušenstvím, je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění do 30. 6. 2009 dále jen o. s. ř. (srovnej článek II bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.), je však zjevně bezdůvodné.
Žalovaná předkládá k dovolacímu přezkumu otázky, které byly v typově totožných věcech, jejichž byla vždy účastníkem řízení, již dovolacím soudem vyřešeny (srovnej rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2009, sp. zn. 33 Cdo 1254/2007, ze dne 24. června 2009, sp. zn. 33 Cdo 5145/2008, ze dne 25. června 2009, sp. zn. 33 Cdo 1386/2007, a ze dne 10. září 2009, sp. zn. 28 Cdo 3058/2009.
Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalované je zjevně bezdůvodné; dovolací soud je proto podle § 243b odst. 1 a 5 věty prvé a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
Podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. je žalovaná, jejíž dovolání bylo odmítnuto, povinna nahradit žalobkyni náklady dovolacího řízení. Tyto náklady představuje odměna za vyjádření k dovolání sepsané advokátem [§ 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb.], stanovená podle § 3 odst. 1 bod 4., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. částkou 4.720,- Kč, paušální částka náhrady výdajů podle § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 300,- Kč. Platební místo a lhůta ke splnění uložené povinnosti vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustné.
Nesplní-li žalovaná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalobkyně podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 31. srpna 2010
JUDr. Václav D u d a, v. r.
předseda senátu