33 Cdo 2909/2008
Datum rozhodnutí: 30.09.2008
Dotčené předpisy:
33 Cdo 2909/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně G. M. B., a. s., zastoupené JUDr. T. S., advokátem, proti žalovanému M. T., , zastoupenému JUDr. F. M., advokátem, o zaplacení částky 21.695,78 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 51 C 1793/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. září 2007, č. j. 69 Co 361/2007-33, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 17. září 2007, č. j. 69 Co 361/2007-33, zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. dubna 2007, č. j. 51 C 1793/2005-20, jímž byla žalovanému uložena povinnost do tří dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni 21.695,78 Kč a nahradit jí náklady řízení, a řízení zastavil. Současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 24. 3. 2008 vzal zpět.

Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. za situace, kdy žalovaný z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení a žalobkyni v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 30. září 2008

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á

předsedkyně senátu