33 Cdo 2908/2012
Datum rozhodnutí: 25.10.2012
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.
33 Cdo 2908/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně Mgr. L. K. , zastoupené Mgr. Petrem Šimkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Zarámí 4077, proti žalované GEOTROP, spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Prostřední 2603, identifikační číslo 27691772, o zaplacení 4.760,- Kč oproti vrácení měřičského náčrtu, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 10 C 267/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 31. srpna 2011, č.j. 59 Co 277/2011-260, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Zlíně rozsudkem ze dne 5. dubna 2011, č.j. 10 C 267/2008-218, zamítl žalobu, jak v části, jíž se žalobkyně domáhala určení, že je platný její právní úkon odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 8. 2008, tak v části, jíž se domáhala zaplacení 4.760,- Kč oproti vrácení měřičského náčrtu ze dne 3. 6. 2008. Současně rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu.
Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně rozsudkem ze dne 31. srpna 2011, č.j. 59 Co 277/2011-260, rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil, ve výroku o nákladech řízení jej změnil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž namítá, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a spočívá v tom, že odvolací soud neprovedl všechny navržené důkazy a porušil tím její právo na spravedlivý proces. Dále namítá nesprávné právní posuzování věci a nesprávná skutková zjištění . Nadále prosazuje názor, že měřičský náčrt, který zhotovila žalovaná, je podvod a měřičsky zcestné dílo . Nesouhlasí se závěry znaleckého posudku, z něhož soudy vycházely, a upozorňuje na odchylky měřičského náčrtu.
Každé podání účastníka řízení, tudíž i dovolání, je nutné posuzovat podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.). Z obsahu dovolání vyplývá, že uplatněnými argumenty žalobkyně ve skutečnosti brojí výhradně proti rozsudečnému výroku, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 4.760,- Kč oproti vydání měřičského náčrtu. Tomu ostatně nasvědčuje i prohlášení žalobkyně, že nepožaduje potvrzení odstoupení od smlouvy, že je platné .
Dovolání žalobkyně není podle § 237 odst. 2 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), přípustné, neboť dovoláním dotčeným výrokem ve věci samé bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 50.000,- Kč. Okolnost, že požadované peněžité plnění je podmíněno vzájemným plněním, je z hlediska aplikace § 237 odst. 2 písm. a/ o. s. ř. irelevantní (k tomu srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 33 Odo 1495/06).
Nesprávné poučení odvolacího soudu o tom, že dovolání je přípustné, přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 51/2003).
Lze uzavřít, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný; dovolací soud je proto podle § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. ve spojení s § 218 písm. c/ o. s. ř. jako nepřípustné bez jednání odmítl, aniž se jím mohl věcně zabývat.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalované, která by jinak měla právo na jejich náhradu, v této fázi řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. října 2012

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.
předsedkyně senátu