33 Cdo 2872/2009
Datum rozhodnutí: 16.12.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 2872/2009

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce Ing. J. M. , zastoupeného JUDr. Pavlem Mičunkem, advokátem se sídlem v Pezinku, Radničné nám. 9, Slovenská republika, proti žalované RHINOCEROS, akciové společnosti se sídlem v Mostě, Moskevská 1/14, zastoupené JUDr. Dušanem Rendlem, advokátem se sídlem v Mostě, SNP č.p. 1872, o 68.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 8 C 75/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 2. 2009, č.j. 10 Co 420/2008-131, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalované směřující (hodnoceno podle obsahu) proti v záhlaví citovanému rozsudku v části, jíž krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Mostě ze dne 28. 4. 2008, č.j. 8 C 75/2003-113, tak, že žalované uložil povinnost zaplatit žalobci 68.000,- Kč s 8,5 % úroky z prodlení od 20. 9. 2001 do zaplacení, je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen o.s.ř. ), je však zjevně bezdůvodné.
Otázky, které žalovaná předkládá k dovolacímu přezkumu, byly již v typově totožných věcech, jejichž byla vždy účastnicí, dovolacím soudem vyřešeny a napadené rozhodnutí je v souladu s touto judikaturou (srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3058/2009, ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1254/2007, ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 33 Cdo 5145/2008, ze dne 25. 6. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1386/2007).
Nejvyšší soud zjevně bezdůvodné dovolání odmítl (§ 243b odst. 1 o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Náklady, které vznikly žalobci v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání, nelze považovat za účelně vynaložené, neboť jeho obsahem je pouhé sdělení, že napadeným rozsudkem bola vec správne právne posúdená a rozhodnutá, preto navrhujem dovolanie zamietnuť .
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. prosince 2010

JUDr. Pavel K r b e k , v. r. předseda senátu