33 Cdo 2847/2008
Datum rozhodnutí: 30.10.2008
Dotčené předpisy:
33 Cdo 2847/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce M. H., , zastoupeného JUDr. E. P., advokátem, proti žalované J. Š., , zastoupené JUDr. J. S., advokátem, o zaplacení částky 1,000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 10 C 95/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. února 2008, č. j. 29 Co 37/2008-160, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na nákladech dovolacího řízení částku 12.257,- Kč k rukám JUDr. E.P., advokáta

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 20. února 2008, č. j. 29 Co 37/2008-160, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 20. dubna 2007, č. j. 10 C 95/2006-44, jímž byla žalované uložena povinnost do tří dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobci částku 750.000,- Kč s úroky ve výši 250.000,- Kč a náhradu nákladů řízení. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 16. 10. 2008 vzala zpět.

Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalované, která z procesního hlediska zavinila, že řízení bylo zastaveno, byla uložena povinnost zaplatit žalobci náklady, které mu vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 10.000,- Kč (§ 3 odst. 1, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1 a § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a z částky 1.957,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 30. října 2008

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á

předsedkyně senátu