33 Cdo 2822/2008
Datum rozhodnutí: 24.07.2008
Dotčené předpisy: § 104 předpisu č. 99/1963Sb., § 79 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně P. p., a. s., zastoupené JUDr. P. S., , proti žalované S. B., dříve Č., , o zaplacení 7.962, Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 9 C 8/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2007, č. j. 23 Co 379/2007-19, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2007, č. j. 23 Co 379/2007-19, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 31. května 2007, č. j. 9 C 8/2007-14, se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 6 k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobkyně se po žalované domáhala zaplacení 7.962,- Kč s příslušenstvím. Uváděla, že žalovaná byla podle smlouvy o dodávce plynu ze dne 21. 6. 1999 jeho odběratelkou, a přes upomínky nezaplatila úhradu za plyn odebraný v období od března 2002 do března 2003.

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 31. května 2007, č. j. 9 C 8/2007-14, žalobu odmítl a rozhodl o nákladech řízení. Uzavřel, že žalobkyně ani k výzvě soudu neoznačila žalovanou tak, aby jí bylo možné jednoznačně identifikovat a posoudit její způsobilost být účastníkem řízení, popř. jí ustanovit opatrovníka pro řízení coby osobě neznámého pobytu. Žaloba tak zůstala neprojednatelnou.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 26. září 2007, č. j. 23 Co 379/2007-19, usnesení soudu prvního stupně jako správné potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž brojí proti závěru, že podala neurčitou žalobu, která je z důvodu nemožnosti řádné identifikace žalované neprojednatelná. Namítá, že žalovanou v žalobě označila v souladu s § 79 odst. 1 o. s. ř. a nad rámec požadavku zákona uvedla i její datum narození. K žalobě přiložila listinné důkazy, ze kterých je zřejmé, že s žalovanou byla ve smluvním vztahu. Poté, co zjistila, že administrativní chybou byl v žalobě uveden nesprávný rok narození žalované, v podání ze dne 26. 6. 2007 tuto nesprávnost opravila. Nahlédnutím do soudního spisu zjistila, že z dalšího šetření, které soud prováděl dne 5. 4. 2007 prostřednictvím Centrální evidence obyvatel, vyplynulo, že žalovaná má nadále trvalý pobyt na adrese, přičemž se znovu provdala a je nyní evidována s příjmením B. . Vlastním šetřením pak zjistila, že žalovaná aktuálně bydlí . Žalobkyně má za to, že s ohledem na tyto skutečnosti ji měl soud nejprve podle § 43 o. s. ř. vyzvat, aby označení žalované upřesnila. Žalovaná v době zahájení řízení byla a nadále je subjektem způsobilým být účastníkem řízení a to i přesto, že v žalobě byl v důsledku administrativní chyby uveden nesprávný rok jejího narození; tato vada však byla v pozdějším podáním odstraněna. Z uvedeného důvodu žalobkyně navrhla, aby dovolací soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou (žalobkyní), za splnění podmínky advokátního zastoupení dovolatelky (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.) a že jde o usnesení, proti němuž je podle § 239 odst. 3 o. s. ř. dovolání přípustné, dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Žaloba je podání, kterým se zahajuje řízení před soudem. Kromě obecných náležitostí podání uvedených v § 42 odst. 4 o. s. ř. musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se žalobce dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se žalobce domáhá.

Účastníci řízení, popř. jejich zástupci či zmocněnci musí být v žalobě označeni tak, aby bylo nepochybné, kdo se má řízení zúčastnit, aby nebylo možné je zaměnit s někým jiným (s jinými osobami) a aby s nimi soud mohl jednat. Je-li to potřebné nebo nutné, je vedle označení fyzické osoby jménem, příjmením a bydlištěm třeba uvést i další údaje umožňující její přesnou identifikaci (datum narození, rodné číslo apod.).

Pakliže žaloba těmto požadavkům nevyhovuje, trpí vadou, která brání dalšímu pokračování v řízení, a předseda senátu je povinen vyzvat žalobce, aby žalobu opravil nebo doplnil; k tomu mu určí lhůtu a poučí ho, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (§ 43 odst. 1 o. s. ř.). Není-li přes výzvu předsedy senátu žaloba řádně opravena nebo doplněna a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením žalobu odmítne, jestliže byl žalobce o tomto následku poučen (§ 43 odst. 2 o. s. ř.).

Napadené rozhodnutí vychází ze závěru, že v řízení nelze pokračovat, protože osoba označená žalobkyní jako žalovaná nemá způsobilost být účastníkem řízení a neměla ji ani v den jeho zahájení .

Ze žaloby ze dne 7. 7. 2005 a následného podání (odvolání) žalobkyně ze dne 26. 6. 2007 je zřejmé, že žalobkyně označila žalovanou jménem, příjmením, bydlištěm a datem narození. Soudy obou stupňů však přehlédly, že zatímco v žalobě jakož i v listinných důkazech (konkrétně v přihlášce odběru plynu) je uvedeno nesprávné datum narození žalované (3. 2. 1969), ze zprávy Centrální evidenci obyvatel ze dne 5. 4. 2007 se podává, že osoba označená v žalobě jménem, příjmením a místem bydliště, je narozena 3. 2. 1972; bezchybné označení žalované uvádí žalobkyně již ve svém odvolání proti usnesení, jímž soud prvního stupně řízení zastavil. Soudy se tímto evidentním rozporem v označení žalované nezabývaly a nevedly ve smyslu § 43 odst. 1 o. s. ř. žalobkyni k jeho odstranění, a to přesto, že označení žalované datem narození zákon výslovně nepožaduje. Nebyl-li rozpor v označení žalované odstraněn, nemohlo být logicky vzato dovozeno, že žaloba směřuje proti osobě, která nemá a v době podání žaloby neměla způsobilost být účastníkem řízení.

Za dané situace je nesprávný názor, že projednání žaloby brání nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, neboť žalovaná byla v žalobě označena tak, že se soudu dostupnými prostředky existence takto označené osoby nepodařilo zjistit . Usnesení odvolacího soudu není správné a Nejvyšší soud České republiky je proto zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.). Protože důvody, pro které bylo zrušeno usnesení odvolacího soudu, platí i pro usnesení soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky i je a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný. V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud o náhradě nákladů původního a dalšího řízení včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 24. července 2008JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu