33 Cdo 2815/2015
Datum rozhodnutí: 12.08.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 2815/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobců a) A. K. a b) Z. K. , zastoupených JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, proti žalované EXPRESS MONEY s.r.o. , se sídlem v Liberci III, Pražská 13/19 (identifikační číslo osoby 27268497), zastoupené Mgr. Janem Válkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Havlíčkova 1680/13, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 25 C 117/2012, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2014, č.j. 17 Co 370/2014-190, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobci jsou povinni zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.178,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám Mgr. Jana Válka, advokáta.
O d ů v o d n ě n í :


Žalobci napadli dovoláním výslovně v celém rozsahu v záhlaví citované rozhodnutí, jímž krajský soud ve vztahu k nim potvrdil rozsudek ze dne 27. 12. 2013, č.j. 25 C 117/2012-116, kterým Okresní soud v Kladně zamítl žalobu o zrušení rozhodčího nálezu č.j. 0107/2012-8 vydaného dne 13. 9. 2012 Ing. K. B. a uložil jim zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 6.534,- Kč; žalobce zavázal k náhradě nákladů odvolacího řízení ve výši 4.356,- Kč.
Dovolání proti nákladovým výrokům je objektivně nepřípustné, neboť těmito výroky bylo rozhodnuto o peněžitých plněních, která ani ve svém součtu nepřevyšují 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen o.s.ř. ).
Dovolání proti potvrzujícímu výroku o věci samé není podle § 237 o.s.ř. přípustné. Zpochybněný závěr odvolacího soudu, že smlouva o úvěru uzavřená mezi podnikateli není spotřebitelskou smlouvou, je v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu; ten také dovodil, že práva a povinnosti z ručitelského závazku se s ohledem na jeho akcesorickou a subsidiární povahu řídí stejným kodexem jako hlavní závazkový vztah, a že v případě, kdy smlouva o úvěru není spotřebitelskou smlouvou, se neuplatní předpisy na ochranu spotřebitele ani ve vztahu k ručitelům, byť oni podnikateli nejsou (srov. usnesení ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1274/2014, vydané v exekučním řízení, v němž je předmětný rozhodčí nález exekučním titulem, rozsudek ze dne 28. 5. 2014, sp. zn. 23 Cdo 2540/2012, rozsudek ze dne 8. 4. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2631/2007).
Namítají-li dovolatelé, že výrok rozhodčího nálezu nevystihuje akcesorický vztah mezi dlužníkem a ručitelem, a že tak odsuzuje žalobce k plnění podle tuzemského práva nemožnému a nedovolenému, a že rozhodčí nález není ani vykonatelný, přehlížejí, že soudy v řízení o zrušení rozhodčího nálezu (a ani v exekučním řízení) nemohou přezkoumávat správnost rozhodčího nálezu po věcné stránce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2012, sp. zn. 33 Cdo 979/2011, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1369/2012, již výše citované usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1274/2014). Nezbývá než dodat, že peněžité plnění, k němuž rozhodčí nález žalobce odsuzuje, není podle tuzemského práva nemožným ani nedovoleným.
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li žalobci dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalovaná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 12. srpna 2015

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu