33 Cdo 2784/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.33 Cdo 2784/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Ing. M. G. , Dis. , zastoupené Mgr. Jiřím Kubíčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 764/17, proti žalované M. G. , zastoupené JUDr. Přemyslem Kamenářem, advokátem se sídlem v Děčíně I, Sládkova 449/22, o 676.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 14 C 85/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 1. 2013, č.j. 11 Co 112/2012-361, ve znění opravného usnesení ze dne 8. 4. 2013, č.j. 11 Co 112/2012-402, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalobkyně proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 28. 12. 2011, č.j. 14 C 85/2007-222, jímž Okresní soud v Ústí nad Labem pro opožděnost odmítl její odvolání proti rozsudku ze dne 25. 10. 2011, č.j. 14 C 85/2007-215, Nejvyšší soud odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších přepisů, dále jen o.s.ř. ), neboť není přípustné, jelikož směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o.s.ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).
Pro úplnost se dodává, že přípustnost dovolání nezakládá nesprávné poučení odvolacího soudu o tom, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 51/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2002, sp. zn. 29 Odo 381/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 203/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2003, sp. zn. 29 Odo 10/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 118/2003).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2013
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu