33 Cdo 2758/2016
Datum rozhodnutí: 04.01.2017
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 2758/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně GSUS absolutní čistota a.s. , se sídlem v Rudné, Příčná 726 (identifikační číslo 246 66 238), zastoupené Mgr. Ivem Žižkovským, advokátem se sídlem v Plzni, Martinská 319/10, proti žalovanému J. S. , zastoupenému JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Polská 61/4, o 1.200.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 10 C 160/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 2. 2016, č.j. 61 Co 345/2015-304, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 16.214,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám JUDr. Pavla Tomka, advokáta.
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud dovolání proti v záhlaví označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil rozsudek ze dne 5. 6. 2015, č.j. 10 C 160/2011-248, kterým Okresní soud v Karlových Varech zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala po žalovaném zaplacení 1.200.000,- Kč se specifikovanými úroky z prodlení, a zavázal ji k náhradě nákladů řízení, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení, odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen o.s.ř. ); podání neobsahuje způsobilé vymezené toho, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), o tuto obligatorní náležitost již dovolání nemůže být doplněno (§ 241b odst. 3, věta první, o.s.ř.) a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.
Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. jako v této věci , je dovolatel povinen v dovolání definovat, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu § 237 o.s.ř. či jeho části. Požadavek, aby dovolatel vymezil, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, znamená, že je povinen uvést, od řešení jaké otázky hmotného nebo procesního práva se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která taková otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která otázka hmotného nebo procesního práva je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, popř. která taková právní otázka (již dříve vyřešená) má být dovolacím soudem posouzena jinak.
Žalobkyně k otázce přípustnosti uvedla pouze to, že se odvolací soud odchýlil od rozhodovací praxe dovolacího soudu jak v otázkách hmotného, tak i procesního práva ; nespecifikuje však, od jakých právních otázek a od jakých konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu se měl odvolací soud při svém rozhodování odchýlit.
Výhrady žalobkyně proti skutkovému stavu, na jehož základě odvolací soud věc právně posoudil, a její polemika s hodnocením provedených důkazů jsou bezcenné, neboť případná nesprávná (neúplná) skutková zjištění nejsou dovolacím důvodem a samotné hodnocení důkazů (opírající se o zásadu volného hodnocení důkazů zakotvenou v § 132 o.s.ř.) nelze úspěšně napadnout dovolacím důvodem podle § 241a odst. 1 o.s.ř. Přípustnost dovolání nejsou s to založit ani tvrzené vady řízení (porušení zásady koncentrace řízení při provádění dokazování); k vadám řízení totiž dovolací soud přihlíží pouze v případě, jedná-li se o dovolání přípustné (§ 242 odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li žalobkyně dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalovaný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 4. ledna 2017

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu