33 Cdo 2727/2009
Datum rozhodnutí: 16.06.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 2727/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce Mgr. F. Š. , proti žalované MELLKINGS HOLDING a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, zastoupené JUDr. Drahomírem Šachtou, advokátem se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, o zaplacení částky 10,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 328/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2009, č. j. 15 Co 104/2009-395, takto:


I. Dovolaní se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalobce proti usnesení ze dne 18. března 2009, č. j. 15 Co 104/2009-395, kterým Městský soud v Praze potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 29. ledna 2009, č. j. 16 C 328/2006-384, jímž bylo zastaveno odvolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku a rozhodnuto o nákladech řízení, a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení, není přípustné podle § 237 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 30. 6. 2009 - dále jen o. s. ř. , neboť napadeným usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o věci samé. Dovolání není přípustné ani podle § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v § 238 a § 238a o. s. ř., a nejde rovněž o žádný z případů uvedených v § 239 o. s. ř. (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod označením SJ 102/2002).
Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalované v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 16. června 2010
JUDr. Blanka M o u d r á, v. r.
předsedkyně senátu