33 Cdo 2685/2007
Datum rozhodnutí: 27.07.2007
Dotčené předpisy:

33 Cdo 2685/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce města Ch. zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) Ing. P. H. a 2) I. H. oběma zastoupeným advokátkou, o zaplacení částky 445.725,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 6 C 183/97, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 12. února 2007, č. j. 15 Co 36/2007-275, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalovaní jsou povinni zaplatit společně a nerozdílně žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 10.300,- Kč k rukám advokáta do tří dnů od právní moci tohoto usnesení..


O d ů v o d n ě n í :


Žalovaní podali dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 12. února 2007, č. j. 15 Co 36/2007-275, které vzali podáním z 3. července 2007 zcela zpět.


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolací řízení zastavil.


Podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. jsou žalovaní povinni nahradit žalobci náklady dovolacího řízení, jelikož procesně zavinili zastavení dovolacího řízení. Tyto náklady představuje odměna za vyjádření k dovolání sepsané advokátem [§ 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášky č. 276/2006 Sb.], stanovená podle § 10 odst. 3, § 3 odst. 1 bod 5., § 15, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 277/2006 Sb., částkou 10.000,- Kč, a paušální částka náhrady výdajů podle § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášky č. 276/2006 Sb. (srovnej čl. II. vyhlášky č. 276/2006 Sb.) ve výši 300,- Kč. Platební místo a lhůta ke splnění uložené povinnosti vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.


Nesplní-li povinní, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 27. července 2007


JUDr. Ivana Zlatohlávková


předsedkyně senátu