33 Cdo 267/2011
Datum rozhodnutí: 28.03.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 267/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně M. H. , zemřelé dne 17. 2. 2009, proti žalovanému J. H. , o 1.430.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 245/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2010, č.j. 28 Co 260/2010-107, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í:
Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví citovanému rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 24. 2. 2010, č.j. 21 C 245/2005-100, jímž obvodní soud zastavil řízení. Odvolací soud uzavřel, že vzhledem k tomu, že po zahájení řízení žalobkyně zemřela a nabytí dědictví po ní bylo potvrzeno žalovanému, brání pokračování řízení neodstranitelný nedostatek podmínky řízení (§ 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).
Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Zkoumání, zda je dovolání objektivně přípustné, předchází posouzení, zda je podal účastník k tomu subjektivně oprávněný. K podání dovolání je oprávněn (tzv. subjektivní přípustnost) pouze ten účastník, v jehož poměrech rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 3/1998 pod č. 28).
Jestliže odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo řízení zastaveno, pak svým rozhodnutím dovolateli újmu nezpůsobil, a dovolání je tudíž subjektivně nepřípustné.
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud ani vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. b/ o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení nemohlo být rozhodnuto, neboť žalovaný vstoupil současně do procesní pozice žalobce.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 28. března 2011 JUDr. Pavel K r b e k, v. r. předseda senátu