33 Cdo 2637/2012
Datum rozhodnutí: 27.09.2012
Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 2637/2012U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce Š. I. Š. , proti žalované B. H. , zastoupené JUDr. Zdeňkem Hlavešem, advokátem se sídlem v Šumperku, Slovanská 20, o zaplacení 210.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 17 C 128/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci, ze dne 15. září 2011, č. j. 69 Co 346/2011-56, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Žalobce podal dovolání proti shora označenému usnesení krajského soudu, jímž bylo pro vady odmítnuto jeho odvolání proti rozsudku ze dne 14. března 2011, č. j. 17 C 128/2010-44, kterým Okresní soud v Šumperku (dále jen soud prvního stupně ) zamítl jeho žalobu o zaplacení částky 210.000,- Kč a rozhodl o nákladech řízení.
Podle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští; přípustnost dovolání je upravena v § 237 až 239 o. s. ř.
Dovolání žalobce proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu není přípustné nejen podle § 237 o. s. ř., neboť tímto usnesením nebylo rozhodováno o věci samé , ale ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože nejde o případy v těchto ustanoveních taxativně vyjmenované.
Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný; Nejvyšší soud je proto odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalované v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalobci právo (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 27. září 2012

JUDr. Václav D u d a, v. r.
předseda senátu