33 Cdo 2627/2010
Datum rozhodnutí: 15.12.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
33 Cdo 2627/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce V. Š. , zastoupeného JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem Praha 5, Štefánikova 48, proti žalované HERAKLION, a. s. se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1902, zastoupené Mgr. Davidem Novákem, advokátem se sídlem Praha 2, Ladova 1, o uložení povinnosti předložit návrh kupní smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 18/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. ledna 2010, č. j. 39 Co 331/2009-104, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 13. ledna 2010, č. j. 39 Co 331/2009-104, potvrdil ve věci samé rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 9. února 2009, č. j. 18 C 18/2008-52, jímž byla zamítnuta žaloba, aby byl žalovaný povinen podepsat a předložit žalobci návrh kupní smlouvy blíže specifikovaného znění.
Žalobce podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 29. 11. 2010 v celém rozsahu zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalované v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně 15. prosince 2010

JUDr. Blanka M o u d r á, v. r.
předsedkyně senátu