33 Cdo 2626/2011
Datum rozhodnutí: 31.08.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 2626/2011U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce V. R. , zastoupeného Mgr. Jiřím Dostálem, advokátem se sídlem v Chomutově, Revoluční 54/25, proti žalovaným 1) J. H. , zastoupenému JUDr. Alicí Burianovou, advokátkou se sídlem v Chomutově, Příkopy 902, 2) M. E. , zastoupenému JUDr. Ivanou Zamazalovou, advokátkou se sídlem v Jirkově, Jiráskova 425, o 298.000,- Kč s příslušenstvím oproti vydání věci, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 10 C 386/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 5. 2011, č.j. 9 Co 312/2010-179, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Dovolání žalobce směřující (hodnoceno podle obsahu) proti v záhlaví citovanému rozsudku ve výrocích, jimiž krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 1. 12. 2009, č.j. 10 C 386/97-140, tak, že žalobce a druhý žalovaný nemají navzájem právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně a že žalobce je povinen nahradit prvnímu žalovanému na nákladech prvostupňového řízení 51.688,- Kč, není přípustné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že rozhodnutí o nákladech řízení v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť rozhodnutí o nákladech řízení není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2003 pod č. 4).
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalovaným náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2011

JUDr. Pavel K r b e k, v. r.
předseda senátu