33 Cdo 2548/2012
Datum rozhodnutí: 30.10.2012
Dotčené předpisy: § 114b odst. 5 o. s. ř., § 153a odst. 3 o. s. ř.
33 Cdo 2548/2012

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně obce Květnice se sídlem obecního úřadu Květnice, Na Ladech 14, identifikační číslo: 00640042, zastoupené Mgr. Vladimírem Mrkvičkou, advokátem se sídlem Praha 10, Husovo náměstí 468/16, proti žalované PERVAK UNIVERSAL s. r. o., se sídlem Praha 7, Bubenské nábřeží 1594/6, identifikační číslo: 26355019, zastoupené Mgr. Jakubem Svobodou, advokátem se sídlem Praha 1, Dušní 11/8, o zaplacení 2,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 9 C 291/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2012, č. j. 29 Co 501/2011-85, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 12.360,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Vladimíra Mrkvičky, advokáta se sídlem Praha 10, Husovo náměstí 486/16.
O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 9 rozsudkem pro uznání ze dne 22. srpna 2011, č. j. 9 C 291/2010-39, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 2,000.000,- Kč s úrokem z prodlení z částky 2,000.000,- Kč ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení žalované, zvýšené o 7 procentních bodů, ode dne 1. 12. 2007 do zaplacení (výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení a o povinnosti žalované zaplatit soudní poplatek (výroky II. a III.).
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. února 2012, č. j. 29 Co 501/2011-85, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).
Dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť hodnocením v něm obsažené argumentace nelze dospět k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam (ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. bylo nálezem Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, zrušeno uplynutím dne 31. 12. 2012, přičemž do té doby je nadále použitelné - srovnej nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. IV ÚS 1572/11).
Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a/ a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).
Žalovaná spojuje zásadní právní význam napadeného rozhodnutí s řešením otázky, zda může být vydán rozsudek pro uznání, jestliže je dán rozpor mezi obsahem žaloby (žalobním tvrzením) a přílohami k této žalobě. Odvolacímu soudu vytýká, že stejně jako soud prvního stupně nepřihlédl k tomu, že připojená smlouva o spolupráci je absolutně neplatným právním úkonem, neboť ji neuzavřela žalobkyně - obec Květnice, ale Obecní úřad Květnice, tedy non-subjekt, za který jednal L. R. Oponuje právnímu závěru odvolacího soudu, že v posuzovaném případě byly dány předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání ve smyslu § 153a o. s. ř.
S argumentací žalované se nelze ztotožnit. Komentářová literatura i rozhodovací praxe soudů je zajedno v názoru, podle něhož nevyjádří-li se žalovaný bez vážného důvodu řádně a včas ve věci (nebo nesdělí důvod, který mu v tom brání), nastane podle § 114b odst. 5 o. s. ř. fikce uznání žalobou uplatněného nároku. Jde o procesní sankci, která stíhá žalovaného za to, že nesdělil své stanovisko ve věci, ač k tomu byl soudem vyzván. Fikce uznání zde nahrazuje nespornost skutkových tvrzení ve smyslu § 120 odst. 4 o. s. ř. a skutkové zjištění soudu je založeno na jednostranném doznání určitých skutečností (§ 153a o. s. ř.) Doznaná skutečnost se považuje za zjištěnou a nepotřebuje dalšího důkazu (srovnej Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 2009, s. 867).
V posuzovaném případě žalobkyně v žalobě tvrdila, že s žalovanou uzavřela smlouvu o spolupráci, na základě které se domáhá zaplacení žalované částky. Soudy proto správně vyšly z žalobkyní uváděného skutkového stavu věci, který nemůže nyní žalovaná zpochybňovat odkazem na přiložené listiny. Soudy k nim správně nepřihlédly, neboť při vydání rozsudku pro uznání se neprovádí dokazování (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 906/98, uveřejněný v časopise Soudní judikatura r. 2001, č. 93, a rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1053/2000, uveřejněný v časopise Soudní judikatura r. 2002, č. 100).
Protože dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, dovolací soud je odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyni vznikly náklady v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta, které sestávají z odměny advokáta ve výši 10.000,- Kč (§ 2 odst. 1, § 3 odst. 1 bod 5. ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění před 1. 3. 2012 - srovnej čl. II vyhlášky č. 64/2012 Sb.), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a z částky 2.060,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuci).
V Brně dne 30. října 2012

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.
předsedkyně senátu