33 Cdo 2494/2014
Datum rozhodnutí: 31.10.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.33 Cdo 2494/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce M. L. , zastoupeného JUDr. Valerií Vodičkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Vodičkova 40, proti žalovanému J. M. , zastoupenému Mgr. Martou Janouškovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Malátova 645/18, o zaplacení 4.000.150,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 7 C 77/2012, o opravě svého usnesení ze dne 22. července 2014, č. j. 33 Cdo 2497/2014-202, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. července 2014, č. j. 33 Cdo 2497/2014-202, se v záhlaví a ve výroku opravuje tak, že jednací číslo revidovaného rozhodnutí Krajského soudu v Praze je 22 Co 149 /2013-161 (nikoli 22 Cdo 148/2013-161),

O d ů v o d n ě n í:
V záhlaví a ve výroku usnesení ze dne 22. července 2014, č. j. 33 Cdo 2497/2014-202, jímž Nejvyšší soud zrušil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. dubna 2013 a věc mu vrátil k dalšímu řízení, došlo při vyhotovení rozhodnutí k zřejmé nesprávnosti, jestliže v rozporu s obsahem spisu bylo namísto jednacího čísla revidovaného rozhodnutí odvolacího soudu (tj. č. j. 22 Co 149 /2013-161) uvedeno nesprávně jednací číslo 22 Co 148 /2013-161.
Zřejmá nesprávnost byla opravena způsobem stanoveným § 164 o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2014
JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á předsedkyně senátu