33 Cdo 246/2009
Datum rozhodnutí: 18.03.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 246/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy


ve věci žalobce L. E., proti žalovanému J. B., o 51.360,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 4 C 718/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. září 2008, č. j. 38 Co 297/2007-87, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 11. září 2008, č. j. 38 Co 297/2007-87, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Hodoníně ze dne 26. března 2007, č. j.


4 C 718/2005-61, jímž byla zamítnuta žaloba, aby žalovaný zaplatil žalobci 51.360,- Kč s 2% úrokem z prodlení od 15. 4. 2004 do zaplacení, a bylo rozhodnuto o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Žalobce podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení, se dále zaměřil na posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky dovolacího řízení.


Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání, popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o. s. ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 a 3 o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání.


Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Žalobce, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. prosince 2008, č. j. 4 C 718/2005-143, vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, které bude doplněno o chybějící náležitosti. Současně byl poučen, že pokud tak ve lhůtě do patnácti dnů od doručení výzvy neučiní, soud podání odmítne. Zároveň byl žalobce upozorněn na možnost domáhat se u soudu, aby mu bylo přiznáno osvobození


od soudních poplatků a aby mu byl na náklady státu ustanoven zástupce z řad advokátů, má-li zato, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Na usnesení s výzvou, které bylo žalobci doručeno 18. 12. 2008, reagoval pouze přípisem ze dne 24. 12. 2008, v němž se hrubě urážlivým způsobem vyjádřil k postupu soudů, jež považuje za projev diskriminace, šikany a arogance soudní moci. Má zato, že z dovolání a z jeho dodatku je jasné, o co mu jde . Na výzvu ke splnění podmínky advokátního zastoupení adekvátně nereagoval, o přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro dovolací řízení nepožádal.


Z řečeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c/ a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalovanému


v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalobci právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně 18. března 2009


JUDr. Blanka Moudrá, v. r.


předsedkyně senátu