33 Cdo 2459/2010
Datum rozhodnutí: 31.08.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 237 odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 2459/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce MUDr. P. K. , zastoupeného Mgr. Janem Kubicou, advokátem se sídlem v Ostravě - Porubě, Nad Porubkou 2355, proti žalovanému R. M. , zastoupenému JUDr. Taťánou Hyndrichovou, advokátkou se sídlem v Prostějově, Sušilova 8, o 550.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 9 C 113/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2009, č.j. 21 Co 34/2007-205, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 10.300,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám Mgr. Jana Kubici, advokáta.

O d ů v o d n ě n í:
Dovolání žalovaného proti v záhlaví citovanému rozsudku v části, jíž krajský soud ve věci samé potvrdil rozsudek ze dne 17. 2. 2006, č.j. 9 C 113/2000-171, jímž Okresní soud v Prostějově (ve správném znění) uložil žalovanému (společně a nerozdílně se Z. Š.) zaplatit žalobci 550.000,- Kč, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť hodnocením v dovolání obsažené argumentace nelze dospět k závěru, že napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř).
Výhrady dovolatele, že smlouvu o půjčce nepodepsal a že neunesl důkazní břemeno stran pravosti smlouvy o půjčce jakožto soukromé listiny, a námitka že nebylo ani prokázáno, že finanční prostředky od žalobce převzal (opak je podle jeho tvrzení pravdou), vystihují dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o.s.ř., jenž míří na pochybení soudu ve zjištění skutkového stavu věci. Takové námitky jsou však v řízení o dovolání přípustném jen podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. nevýznamné (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Skutkový základ sporu nelze při zvažování přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. zpochybnit, pro dovolací soud je závazný (srov. § 241a odst. 3 o.s.ř.). Proto i kritika právního posouzení věci odvolacím soudem co do aplikace ustanovení § 657 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou dovolatel na svých skutkových námitkách, respektive na kritice správnosti skutkových zjištění odvolacího soudu, založil, je pro účely daného dovolacího přezkumu bezcenná.
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalobce má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení. Výši odměny dovolací soud určil podle ustanovení § 1 odst. 1, § 2, § 3 odst. 1 bodu 5., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1, věty první, vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. částkou 10.000,- Kč. Součástí nákladů je dále paušální částka náhrady za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li žalovaný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalobce podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně 31. srpna 2011

JUDr. Pavel K r b e k, v. r.
předseda senátu