33 Cdo 2456/2014
Datum rozhodnutí: 01.08.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 2456/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně B.I.B.S., a.s. se sídlem v Brně, Lidická 960/81, identifikační číslo osoby 25534581, zastoupené JUDr. Václavem Peňázem, advokátem se sídlem v Brně, Pekařská 384/13, proti žalovanému J. H. , o zaplacení 23.192,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 220 C 227/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. prosince 2013, č. j. 28 Co 156/2013-36, takto:
I. Dovolání se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně usnesením ze dne 1. února 2013, č. j. 220 C 227/2011-26, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc se postupuje Okresnímu soudu v Břeclavi jako soudu místně příslušnému.
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 20. prosince 2013, č. j. 28 Co 156/2013-36, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které není podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 1 a 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ), přípustné.
Podle § 237 o. s. ř. platí, že není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je (podle § 241a odst. 2 o. s. ř.) obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených čtyř hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. či jeho části (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 29 NSČR 55/2013, a ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013).
Má-li být dovolání přípustné proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena, musí být z jeho obsahu patrno, kterou otázku hmotného nebo procesního práva má dovolatel za dosud nevyřešenou dovolacím soudem (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2014). Stejně tak argument, že se odvolací soud odchýlil o ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, může být způsobilým vymezením přípustnosti dovolání pouze tehdy, je-li z dovolání seznatelné, která otázka hmotného nebo procesního práva je předkládána k dovolacímu přezkumu a od kterých rozhodnutí dovolacího soudu se její řešení odchyluje. Dovolání žalobkyně - přes svou obsáhlost - zmíněné postuláty nesplňuje, neboť uvedené údaje v něm zcela chybí. Řečeno jinak, v dovolání není uvedeno, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, a o tuto náležitost již nemůže být dovolání doplněno (§ 241b odst. 3 věta první o. s. ř.).
Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. srpna 2014

JUDr. Ivana Zlatohlávková předsedkyně senátu