33 Cdo 2450/2000
Datum rozhodnutí: 29.11.2000
Dotčené předpisy:
33 Cdo 2450/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce S. b. d. J. H., proti žalované V. M., o zaplacení částky 881 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 2 C 390/2000, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. června 2000 č. j. 7 Nc 562/2000-23, takto :

Řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 8. června 2000 č. j. 7 Nc 562/2000-23 rozhodl, že soudkyně JUDr. J. K. není vyloučena z projednávání a rozhodování v právní věci vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 2 C 390/2000.

Žalovaná napadla toto usnesení podáním označeným jako dovolání a domáhala se jeho zrušení. Namítla, že senát Krajského soudu v Českých Budějovicích posoudil návrh žalované na vyloučení soudkyně JUDr. J. K. nesprávně, přičemž při rozhodování postupoval nesvědomitě, nepřesvědčivě a jednostranně.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud. Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti (pravomocnému) rozhodnutí soudu odvolacího (§ 236 o. s. ř.).

Pojem nadřízený soud", je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoliv ze vztahů instančních a s pojmem odvolací soud" jej tudíž zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 27. června 1996 sp. zn. Plsn 1/96, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 8, ročník 1996, pod číslem 48). Rozhoduje-li tedy krajský soud o vyloučení soudců okresního soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo lze napadnout odvoláním, nepředchází (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 1997 sp. zn. 2 Cdon 30/97, publikované v časopise Soudní judikatura č. 14, ročník 1997, pod pořadovým číslem 112).

Občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí . Nedostatek funkční příslušnosti je přitom nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejvyšší soud České republiky proto řízení trpící touto vadou zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2000

JUDr. Zdeněk D e s , v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Navrátilová