33 Cdo 2340/2011
Datum rozhodnutí: 28.07.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 2340/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce J. D. , zastoupeného JUDr. Janou Švestkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Nad Zlíchovem 9/361, proti žalovanému JUDr. J. B. , advokátovi, zastoupenému Mgr. Tomášem Kutnarem, advokátem se sídlem v Praze 5, Ostrovského 3, o 35.337,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 161/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 3. 6. 2010, č.j. 16 C 161/2008-37, ve znění opravného usnesení ze dne 26. 10. 2010, č.j. 16 C 161/2008-47, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2011, č.j. 18 Co 423/2010-61, takto:

I. Řízení o dovolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 3. 6. 2010, č.j. 16 C 161/2008-37, ve znění opravného usnesení ze dne 26. 10. 2010, č.j. 16 C 161/2008-47, se zastavuje .

II. Dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2011, č.j. 18 Co 423/2010-61, se odmítá .

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.630,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám Mgr. Tomáše Kutnara, advokáta.
O d ů v o d n ě n í :
Městský soud rozsudkem ze dne 19. 1. 2011, č.j. 18 Co 423/2010-61, potvrdil ve věci samé rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 3. 6. 2010, č.j. 16 C 161/2008-37, ve znění opravného usnesení ze dne 26. 10. 2010, č.j. 16 C 161/2008-47. Rozhodnutí odvolacího soudu a výslovně i rozhodnutí soudu prvního stupně napadl žalobce dovoláním.
Rozsudek soudu prvního stupně dovoláním úspěšně napadnout nelze. Z ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ), plyne, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o.s.ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti tomuto rozsudku podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 1, věty první, o.s.ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 4/2000 pod č. 45).
Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu není podle § 237 odst. 2 písm. a) o.s.ř. přípustné, neboť dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 50.000,- Kč. Nejvyšší soud proto dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, a odst. 3 o.s.ř. Žalovaný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení. Výši odměny dovolací soud určil podle ustanovení § 1 odst. 1, § 2, § 3 odst. 1 bodu 4., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 16 a § 18 odst. 1, věty první, vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. částkou 3.330,- Kč. Součástí nákladů je dále paušální částka náhrady za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalobce dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalovaný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 28. července 2011

JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu