33 Cdo 2263/2013
Datum rozhodnutí: 22.01.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 229 odst. 2 písm. b) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 229 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201333 Cdo 2263/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně H.F.C. a. s. se sídlem Hradec Králové, Dřevařská 904, zastoupené JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalovaným 1) J. Č. , 2) J. Č. , 3) J. H. , a 4) D. Ř. , zastoupeným Mgr. Pavlem Motlem, advokátem se sídlem Mladá Boleslav, Jaselská 1391, o zaplacení 1,558.300,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 15 C 360/2007, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. dubna 2013, č. j. 20 Co 527/2009-349, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 17.956,- Kč, a to žalovaná 1) částku 1.496,- Kč, žalovaný 2) částku 3.741,- Kč, žalovaná 3) částku 8.978,- Kč a žalovaná 4) částku 3.741,- Kč, všichni do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Ervína Perthena, advokáta se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Mladé Boleslavi rozsudkem ze dne 27. května 2009, č. j. 15 C 360/2007-221, uložil žalovaným povinnost zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku celkem částku 1,558.300,- Kč, a to žalované 1) částku 129.858,- Kč, žalovanému 2) částku 324.645,- Kč, žalované 3) částku 779.150,- Kč a žalované 4) částku 324.645,- Kč, každému se specifikovanými úroky z prodlení (výroky I. až IV.), žalobu co do způsobu úhrady žalované částky žalovanými společně a nerozdílně zamítl (výrok V.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení účastníků (výrok VI.) a o náhradě nákladů řízení státu (doplňujícím usnesením ze dne 25. srpna 2009, č. j. 15 C 360/2007-228).
Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. dubna 2013, č. j. 20 Co 527/2009-349, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve spojení s doplňujícím usnesením jen tak, že povinnost žalovaných zaniká v rozsahu plnění poskytnutého RSDr. J. D. podle rozsudku Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 12. 10. 2011, č. j. 4 T 151/2011-314, ve znění usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2011, č. j. 9 To 591/2011-329, jinak jej ve věci samé potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.
Žalovaní napadli rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, které není přípustné ve smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej článek II, bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb. - dále jen o. s. ř. ), neboť žalovaní podle obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) neuplatnili způsobilý dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).
Námitkami, že odvolací soud věc projednal a rozhodl, přestože takovému postupu bránila překážka věci pravomocně rozhodnuté, a že žalovaná 1) nebyla předvolána k jednání u odvolacího soudu konanému dne 10. 4. 2013, a přesto odvolací soud jednal v její nepřítomnosti, žalovaní vystihli tzv. zmatečnostní vady řízení podle § 229 odst. 2 písm. b/ a § 229 odst. 3 o. s. ř., které nejsou způsobilým dovolacím důvodem (k jejich prověření slouží žaloba pro zmatečnost) a pro jejichž posouzení přípustnost dovolání založit nelze (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 29 NSČR 84/2013, nebo ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1595/2013, a též usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. III. ÚS 772/13).
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li povinní dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).
V Brně 22. ledna 2014
JUDr. Blanka M o u d r á
předsedkyně senátu