33 Cdo 2260/2011
Datum rozhodnutí: 28.07.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 2260/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně TEMPLUM společenské hry s. r. o. se sídlem v Praze 5, Radlická 49, proti žalované Pražské energetice, a. s. se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, o 118.534,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 91/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2010, č.j. 53 Co 546, 547, 548, 549/2010-123, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví citovanému usnesení, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 7. 6. 2010, č.j. 26 C 91/2010-26, jímž jí obvodní soud nepřiznal osvobození od soudních poplatků, usnesení ze dne 2. 7. 2010, č.j. 26 C 91/2010-36, ve výroku II., usnesení ze dne 13. 9. 2010, č.j. 26 C 91/2010-81, a usnesení ze dne 18. 10. 2010, č.j. 26 C 91/2010-107, jimiž obvodní soud odmítl její návrhy na vydání předběžných opatření.
Dovolání není přípustné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. Ustanovení § 238, § 238a a § 239 odst. 1 a 2 o.s.ř. přípustnost dovolání nezakládají, neboť se nejedná o žádný ze zde taxativně vyjmenovaných případů. Dovolání není přípustné ani podle § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť napadené usnesení není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. též usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61).
Nejvyšší soud proto - aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.) - dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalované náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. července 2011

JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu