33 Cdo 2257/2014
Datum rozhodnutí: 19.06.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 2257/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce V. V. , zastoupeného JUDr. Věrou Ptáčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, V Jámě 699/1, proti žalované SIACITY s.r.o. se sídlem v Praze 10, Košická 63/30, identifikační číslo osoby 27291545, zastoupené JUDr. Miroslavem Dongresem, advokátem se sídlem v Jablonci nad Nisou, Dolní náměstí 679/5, o zaplacení 27.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 16 C 178/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2014, č. j. 62 Co 540/2013-58, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.000,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Miroslava Dongrese, advokáta.
O d ů v o d n ě n í:
Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 8. října 2013, č. j. 16 C 178/2012-46, zastavil řízení ohledně 46.000,- Kč spolu s blíže specifikovaným příslušenstvím (výrok I.), uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 27.000,- Kč spolu s blíže specifikovaným příslušenstvím (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok III.) a státu (výrok IV.).
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. ledna 2014, č. j. 62 Co 540/2013-58, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II. tak, že žalobu, jíž se žalobce po žalované domáhal zaplacení 27.000,- Kč s příslušenstvím, zamítl. Výrok IV. rozsudku soudu prvního stupně zrušil a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž (soudě podle jeho obsahu) brojí proti té části rozsudku, jíž odvolací soud změnil rozsudek prvního stupně tak, že zamítl žalobu o zaplacení 27.000,- Kč s příslušenstvím.
Předmětem řízení v posuzované věci byl nárok na dělitelné plnění, konkrétně na zaplacení 73.000,- Kč (s příslušenstvím). Výrok, jímž soud prvního stupně v důsledku částečného zpětvzetí žaloby zastavil řízení ohledně 46.000,- Kč s příslušenstvím, nebyl odvoláním napaden a nabyl samostatně právní moci. Odvolací soud k odvolání žalované - pokud jde o rozhodnutí ve věci samé - přezkoumával již pouze zamítavý výrok rozsudku soudu prvního stupně, tedy rozhodoval o částce 27.000,- Kč s příslušenstvím.
Podle § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod l. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2. Zákona č. 293/2013 Sb. - dále již opět jen o. s. ř. ), není dovolání podle § 237 přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy nebo o věci uvedené v § 120 odst. 2; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.
Vzhledem k tomu, že dovoláním napadeným výrokem odvolacího soudu bylo rozhodnuto o částce 27.000,- Kč, tedy o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, a nejde o některou z výjimek uvedených v § 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř., Nejvyššímu soudu nezbylo než dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. jako nepřípustné odmítnout. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani nesprávné poučení odvolacího soudu o možnosti podat dovolání. Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze totiž dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu pouze tehdy, pokud to zákon připouští; jestliže tedy možnost podat dovolání není v zákoně (v § 237 až 239 o. s. ř.) stanovena, pak jde vždy - a bez zřetele k tomu, jakého poučení se účastníkům řízení ze strany soudu dostalo - o dovolání nepřípustné (shodně srov. též usnesení Nejvyššího soudu, zveřejněné pod R 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a ze dne 24. dubna 2002, sp. zn. 26 Cdo 707/2002).
Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).
V Brně dne 19. června 2014

JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu