33 Cdo 2232/2009
Datum rozhodnutí: 24.06.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 2232/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce H. S., zastoupeného advokátem, proti žalované S. B., o 53.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 13 C 24/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. října 2008, č. j. 10 Co 196/2008-109, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 8. října 2008, č. j.


10 Co 196/2008-109, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. ledna 2007, č. j. 13 C 24/2005-75, jímž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci částku 53.000,- Kč s příslušenstvím specifikovaným ve výroku I., a bylo rozhodnuto o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, v němž vyjádřila nesouhlas se závěry odvolacího soudu.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, se dále zaměřil na posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky dovolacího řízení.


Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání, popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o. s. ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 a 3


o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání.


Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Žalovaná, která nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. prosince 2008, č. j. 13 C 24/2005-117, vyzvána, aby si pro podání dovolání zvolila advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, které bude doplněno o chybějící náležitosti. Současně byla poučena, že pokud tak ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení výzvy neučiní, dovolací soud řízení zastaví. Usnesení s výzvou bylo žalované doručováno na adresu jejího bydliště (§ 46 odst. 1 a § 168 odst. 2 o. s. ř.). Jelikož žalovaná nebyla dne 9. 1. 2009 na adrese svého bytu zastižena, byla jí zásilka téhož dne uložena u doručujícího orgánu (držitele poštovní licence - České pošty, s. p.) a byla jí současně zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla. Ode dne uložení počala žalované plynout lhůta tří dnů k vyzvednutí písemnosti, jejíž poslední den se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl a písemnost si v uvedené lhůtě nevyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 4 o. s. ř.). I když si žalovaná usnesení s výzvou nevyzvedla, bylo jí dne 12. 1. 2009 doručeno náhradním způsobem.


Z řečeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalovaná nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c/ a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalobci v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalované právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. června 2009


JUDr. Blanka Moudrá


předsedkyně senátu