33 Cdo 2227/2014
Datum rozhodnutí: 25.06.2014
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 30.06.201433 Cdo 2227/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobkyně IZOMAT Praha s. r. o. se sídlem v Praze 1, Michalská 432/12, identifikační číslo 45242003, zastoupené JUDr. Tomášem Chlostem, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Zámecké 4, proti žalované L. V. , zastoupené Mgr. Daliborem Šamanem, advokátem se sídlem v Mělníku, Fibichova 218, o 98.498,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 12 C 300/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2013, č. j. 22 Co 357/2013-178, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Praze podala žalovaná dovolání, které vzala podáním ze dne 21. 5. 2014 zpět.
Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve spojení s čl. II. odst. 1. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II. bod 2. zákona č. 293/2013 (dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2014
JUDr. Václav Duda
předseda senátu