33 Cdo 2192/2010
Datum rozhodnutí: 28.04.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 2192/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobců a) MUDr. E. B. , a b) D. B. , zastoupených JUDr. Karlem Jelínkem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Bělehradská 3A, proti žalovanému Bytovému družstvu VARIANT , družstvu se sídlem v Liberci 1, Masarykova 522/12, o 295.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 14 C 427/2006, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 9. 12. 2009, č.j. 30 Co 238/2009-120, takto:


I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalobců proti v záhlaví citovanému rozsudku, jímž krajský soud potvrdil rozsudek ze dne 26. 11. 2008, č.j. 14 C 427/2006-94, kterým okresní soud zamítl žalobu o zaplacení 295.000,- Kč s úroky z prodlení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř., neboť hodnocením v dovolání obsažené argumentace nelze dospět k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř).
Rozsudek odvolacího soudu spočívá na právním závěru, že smluvní pokutou zajištěný závazek k uzavření kupní smlouvy je pro absenci vymezení jejích podstatných náležitostí jako neurčitý absolutně neplatný (§ 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů); je-li neplatný hlavní závazek, je absolutně neplatné i zajišťovací ujednání o smluvní pokutě. Tento závěr zůstal dovoláním nedotčen. Dovolatelé bez ohledu na soudem konstatovanou neplatnost ujednání o smluvní pokutě prosazují názor, že žalované družstvo porušilo rezervační smlouvu, a proto jim nárok na sjednanou smluvní pokutu vznikl.
Při přezkumu rozhodnutí odvolacího soudu je dovolací soud zásadně vázán uplatněnými dovolacími důvody, včetně jejich obsahového vymezení (§ 242 odst. 3 o. s. ř.).
Nebyl-li v posuzovaném případě dovoláním zpochybněn právní závěr, na němž je rozhodnutí odvolacího soudu založeno, není splněna podmínka zásadního právního významu napadeného rozhodnutí ve věci samé.
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalovanému družstvu, které by na jejich náhradu jinak mělo právo, náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. dubna 2011

JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu