33 Cdo 2170/2007
Datum rozhodnutí: 31.05.2007
Dotčené předpisy:

33 Cdo 2170/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Č.r. Ú. k. a z. ú. z. proti žalovanému Doc. Ing. Z. B., CSc., o zaplacení 30.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 51 C 118/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. listopadu 2006, č. j. 13 Co 374/2005-89, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Žalobkyně se po žalovaném domáhala zaplacení částky 30.000,- Kč představující cenu, která mu byla fakturována za provedení biologické zkoušky v rámci registrace hnojiv, a kterou neuhradil.


Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 20. ledna 2004, č. j. 51 C 118/2003-40, uznal žalovaného povinným zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 30.000,- Kč s 3 % úrokem z prodlení od 2. 12. 2002 do zaplacení a rozhodl o nákladech řízení.


K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 30. listopadu 2006, č. j. 13 Co 374/2005-89, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dne 30. ledna 2007 blanketní dovolání s tím, že předpokládá, že jej bude schopen - vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu doplnit právními argumenty do tří měsíců.


Dovolání bylo podáno včas k tomu legitimovaným subjektem (žalovaným), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).


Protože z dovolání žalovaného ani z obsahu spisu nevyplývalo, že by byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně že by měl právnické vzdělání, soud prvního stupně jej nejprve přípisem z 2. 2. 2007 a posléze i usnesením ze dne 1. března 2007, č. j. 51 C 118/2003-96, správně vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení řádné dovolání; současně jej poučil, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, tj. nebude-li soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací řízení bude zastaveno. Na výzvu, která mu byla doručena 13. března 2007, žalovaný nereagoval.


Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 větě za středníkem o. s. ř. vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, dovolací soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalovaný sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 31. května 2007


JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á


předsedkyně senátu