33 Cdo 2155/2014
Datum rozhodnutí: 25.06.2014
Dotčené předpisy: čl. 241 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, čl. 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 2155/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce Š. Š. , proti žalované B. H. , o 210.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 15 C 116/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 20. prosince 2013, č. j. 12 Co 730/2013-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci shora uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 26. září 2013, č. j. 15 C 116/2013-6, jímž Okresní soud v Šumperku zastavil řízení o zaplacení částky 210.000,- Kč.
Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání.
Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 (bod 1. a 7. článek II. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Žalobce, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), soud prvního stupně vyzval usnesením ze dne 24. února 2014, č. j. 15 C 116/2013-16, aby do 15 dnů od doručení tohoto usnesení podal prostřednictvím zvoleného advokáta řádné dovolání. Současně jej poučil, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení obsahující tuto výzvu bylo žalobci doručeno dne 10. března 2014; nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení žalobce dosud neodstranil.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce ve smyslu § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 1, 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2014
JUDr. Václav D u d a
předseda senátu