33 Cdo 2142/2009
Datum rozhodnutí: 29.11.2010
Dotčené předpisy: § 132 o. s. ř., § 241a odst. 3 o. s. ř., § 213 odst. 4 o. s. ř.
33 Cdo 2142/2009

ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce JUDr. P. K. , zastoupeného JUDr. Martinem Soukupem, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská 16, proti žalovanému J. K. , zastoupenému Mgr. Janem Hoškem, advokátem se sídlem ve Strakonicích, Sokolovská 980, o zaplacení 48.266,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 9 C 58/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2008, č.j. 24 Co 299/2008-257, takto :

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2008, č.j. 24 Co 299/2008-257, se ruší a věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Ve výroku uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 24. 4. 2008, č.j. 9 C 58/2007-116, tak, že žalovanému uložil (proti převzatému motocyklu YUKI 125 Enduro) do tří dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobci 48.266,50 Kč s úroky z prodlení ve výši 9% počínaje 27. 8. 2006 do 31. 12. 2006 a počínaje 1. 1. 2007 do zaplacení ve výši, která odpovídá v každém jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení v procentech součtu čísla 7 a repo sazby vyhlášené ve věstníku České národní banky ve výši platné vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí; současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů a o náhradě nákladů řízení státu. Odvolací soud po doplnění dokazování zjistil, že žalobce získal informace o motocyklu v prodejně žalovaného z reklamního letáku obsahujícího technické údaje, popis a způsob užití motocyklu YUKI 125 Enduro, který uvedený typ charakterizoval v rozporu s uživatelskou příručkou jako plnohodnotné enduro určené do každého terénu. V zásadě stejně poučil o způsobu užití motocyklu kupujícího prodávající prostřednictvím svého zaměstnance T. P. Při uzavření kupní smlouvy tak podle odvolacího soudu nemohlo být jako podmínka záruky vyloučeno užití motocyklu v souladu s typovým označením v terénu, naopak informace poskytnutá kupujícímu prostřednictvím reklamního letáku takové využití předpokládala. Na motocyklu se opakovaně vyskytlo několik vad, z toho více než třikrát vada spočívající v praskání drátů výpletu zadního kola. Jelikož jde o vadu v právním slova smyslu, za níž odpovídá žalovaný jako prodávající (§ 619 odst. 1, § 622 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, dále jen obč. zák. ), a protože žalobce platně odstoupil v záruční lhůtě od kupní smlouvy (§ 620 odst. 1 obč. zák.), jsou účastníci povinni vrátit si navzájem vše, co podle smlouvy plnili (§ 48 odst. 2, § 457 obč. zák.); žalobce již uvedenou povinnost splnil (předmět koupě vydal žalovanému).


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalovaný dovoláním, jímž uplatnil všechny v úvahu připadající dovolací důvody, tj. že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ), že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování (§ 241a odst. 3 o.s.ř.), a že spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Za vadu řízení pokládá porušení zásady dvojinstančnosti; odvolací soud měl rozsudek zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 219a odst. 2 o.s.ř.), protože stran obsahu poučení o způsobu užití motocyklu a o podmínkách záruky při uzavření kupní smlouvy soud prvního stupně neprováděl žádné dokazování. Za této situace argumentuje dovolatel mělo být dokazování doplněno v řízení před soudem prvního stupně a nikoliv v řízení odvolacím (§ 213 odst. 4 o.s.ř.). Zjištění, že při koupi motocyklu byl žalobce poučen v rozporu s obsahem provozní příručky (zakazující pro všechny typy motocyklu jinou jízdu, než po asfaltovém povrchu vozovky), tedy tak, že ho lze užívat v každém terénu, nevyplývá z provedených důkazů (reklamního letáku, výpovědí svědků P. K. ml. a T. P.). Jízdu v lehkém terénu, kterou svědek P. při poučení o způsobu užívání daného typu motocyklu nevyloučil, nelze ztotožnit se sportovní jízdou ve volném terénu zahrnující několikametrové skoky. I ve znaleckém posudku byl předmětný motocykl označen za imitaci endura, spadající do obchodního segmentu trhu s nižší cenovou úrovní. Odvolací soud pominul skutečnost, která se podává ze znaleckého posudku, že žalobce nedotahoval spojovací součásti podvozku, i když tak měl před jízdou motocyklu podle provozní příručky činit. V této souvislosti si dovolatel klade otázku, zda stav motocyklu, resp. reklamované opakující se vady nebyly způsobeny častějšími jízdami ve třech , popřípadě zda i jediná taková jízda, kterou odvolací soud měl za prokázanou výpovědí svědka R. S., nemohla mít vliv na praskání drátů výpletu zadního kola i po delší dobu. Dovolacímu důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. lze pak podřadit námitku nesprávného užití ustanovení § 616 odst. 3 obč. zák. Žádostí, aby dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení, formuloval žalovaný dovolací návrh.
Žalobce se ve vyjádření ztotožnil se skutkovými závěry i právním posouzením věci odvolacím soudem.
Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.).
Dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. je důvodné, neboť rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování.
Vadami ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř. řízení postiženo není, netrpí ani vadou, kterou výslovně žalovaný namítá. Ustanovení § 213 odst. 4 o.s.ř. nestanoví meze, které odvolací soud nesmí při doplnění dokazování překročit, nýbrž jen určuje, za jakých podmínek odvolací soud není povinen dokazování doplňovat (jde-li o rozsáhlé doplnění dokazování a nebylo-li dosud k dané skutečnosti provedeno žádné nebo zcela nedostatečné dokazování). V případě splnění obou podmínek ponechává na úvaze odvolacího soudu, zda navržené důkazy provede v odvolacím řízení nebo zda za účelem jejich provedení rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 219a odst. 2 o.s.ř. zruší.
Z hlediska skutkového stavu odvolací soud vyšel z následujících zjištění. Žalobce (kupující) převzal 30. 7. 2004 v prodejně žalovaného oproti zaplacení kupní ceny 48.266,50 Kč motocykl YUKI 125 Enduro, id.č. (VIN):LAELYZ4043B930507, reg.zn. 2 A1 1597. Při uzavření kupní smlouvy byl žalobce poučen listinou obsahující technické údaje, popis a způsob užití, že motocykl je plnohodnotné enduro určené do každého terénu. Pro uzavření kupní smlouvy byla uvedená listina (reklamní leták opatřený otiskem razítka provozovny žalovaného) rozhodující okolností. Nebylo prokázáno, že zaměstnanec žalovaného T. P. při převzetí motocyklu žalobce informoval o způsobu jeho užití jinak, tedy ve shodě s obsahem provozní příručky, kterou žalobce převzal tak, že motocykl není určen pro jízdu v terénu. V záruční době po převzetí věci žalobce reklamoval popraskané dráty výpletu zadního kola, tj. závadu, která se opakovala více než třikrát; 26. 8. 2006 proto pro opakované vady odstoupil od kupní smlouvy a motocykl vrátil žalovanému (prodávajícímu).
Dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 3 o.s.ř. se nepojí s každou námitkou účastníka ke zjištěnému skutkovému stavu; pro dovolací řízení jsou významné jen ty námitky, jejichž obsahem je tvrzení, že skutkové zjištění, ze kterého napadené rozhodnutí vychází, nemá v provedeném dokazování v podstatné části oporu, a které jsou způsobilé zpochybnit logiku úsudku soudu o tom, co bylo dokazováním zjištěno, eventuálně ty námitky, z nichž plyne, že soud z logicky bezchybných dílčích úsudků (zjištění) učinil nesprávné (logicky vadné) skutkové závěry.


Za skutkové zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování, je třeba považovat výsledek hodnocení důkazů soudem, který neodpovídá postupu vyplývajícímu z § 132 o.s.ř., protože soud vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů účastníků nevyplynuly a ani jinak nevyšly za řízení najevo, protože soud pominul rozhodné skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení najevo, nebo protože v hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak, z hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, eventuálně věrohodnosti je logický rozpor, nebo jestliže hodnocení důkazů odporuje ustanovení § 133 až § 135 o. s. ř. Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné části tehdy, týká-li se skutečností, které byly významné pro posouzení věci z hlediska hmotného práva (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 1. 2001, sp. zn. 21 Cdo 65/2000).
Není sporu o tom, že vadou, za kterou prodávající ve smyslu ustanovení § 619 odst. 1 a násl. obč. zák. neodpovídá, jsou nedostatky (závady) způsobené běžným opotřebením nebo poškozením věci, k němuž došlo při jejím užívání v rozporu s tím, co vyplývá z listin obsahujících pokyny používání (návod k obsluze, údržbě apod.). Rozhodnutí sporu je proto odvislé od zjištění, jakých informací ohledně užití motocyklu ve vztahu k reklamovaným vadám, pro jejichž opětovný výskyt po opravách kupující odstoupil od smlouvy, se žalobci dostalo a zda se pokyny, jež mu byly žalovaným zpřístupněny, řídil.
Skutkové zjištění, že při převzetí věci byl žalobce ujištěn o tom, že motocykl je plnohodnotným enduro určeným do každého terénu, odvolací soud učinil jak vyplývá z odůvodnění jeho rozhodnutí z reklamního letáku a výpovědí svědků P. K. ml. a T. P. Reklamní leták výhradního dovozce opatřený otiskem razítka prodejce (žalovaného) obsahuje základní technické údaje (parametry motoru, startéru, spojky, převodovky, odpružení, pneumatik apod.), popis a co do způsobu užití sdělení, že typ YUKI 125 Enduro je spolehlivým partnerem do každého terénu. Podrobné a obsáhlé informace týkající se obecně všech tří typů motocyklu YUKI 125, a to ENDURO, SPORT, VISTA a HAWK, jsou uvedeny v provozní příručce (včetně konkrétních podmínek záruky), kterou žalobce převzal. Dovozce v ní výslovně upozorňuje, že motocykly jsou konstruovány jen pro jízdu po asfaltovém povrchu vozovky, přičemž v záručním listu je mimo jiné ustanovení, podle něhož záruka zaniká, pokud byl motocykl použit mimo rámec specifikace například k jízdě v terénu mimo veřejnou komunikaci, sportovní jízdě, soutěžím či jízdě na uzavřeném okruhu. Z výpovědi svědka T. P.a se podává, že obecně ve vztahu k zákazníkům poučoval zájemce o koupi motocyklu uvedeného typu tak, že není stavěn na velké zatížení, že s ním lze jezdit po sjízdných komunikacích nebo přiměřenou rychlostí na polní cestě, nikoliv však sportovní jízdou v terénu. Svědek P. K. ml. ve výpovědi uvedl, že se řídil propagační brožurkou (reklamním letákem), přičemž se nikdo v prodejně nezmiňoval, že motocykl s označením enduro má co do užití nějaké omezení.
Hodnocením jednotlivých důkazů shora označených dospěl odvolací soud k logicky vadnému skutkovému závěru o tom, že žalobce byl poučen o způsobu užití motocyklu kategoricky tak, že s ním může jezdit v jakémkoli terénu. Takové zjištění by bylo možné dovodit jen z výpovědi svědka P. K. ml., proti níž stojí nejen obsah provozní příručky se záručními podmínkami, ale také výpověď svědka T. P.; jízdu s motocyklem přiměřenou rychlostí po polní cestě nelze ztotožnit s jízdou v každém terénu. I když reklamní leták deklaroval motocykl YUKI 125 Enduro jako spolehlivého partnera do každého terénu , jsou rozhodující informace o užití výrobku poskytnuté před uzavřením kupní smlouvy.
Odvolací soud rovněž přehlédl, že příčinou ustřižení šroubů zadního řetězového kola (rozety), tj. závady, která je obdobného charakteru jako reklamovaná vada (praskání drátů výpletu zadního kola), bylo zanedbání pokynu obsaženého v provozní příručce spočívajícího v pravidelném dotahování spojovacích součástí podvozku motocyklu. Tato skutečnost vyplývá ze znaleckého posudku č. 2122-47 ze dne 22. 1. 2008, v němž znalec Ing. J. Š. připomíná, že praskání drátů výpletu se může vyskytnout na motocyklech vyšších cenových úrovní i na motocyklech vyrobených speciálně pro soutěže a závody, není-li obnovováno předepsaným dotažením montážní předpětí spoje.
Lze uzavřít, že dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o.s.ř. byl tedy užit opodstatněně a jeho prostřednictvím se žalovanému podařilo zpochybnit správnost napadeného rozhodnutí; Nejvyšší soud proto aniž se zabýval námitkou nesprávnosti právního posouzení rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, věta za středníkem, odst. 3, věta první, o.s.ř.).
V novém rozhodnutí odvolací soud rozhodne nejen o nákladech dalšího řízení, ale znovu i o nákladech řízení původního, tedy i dovolacího (§ 243d odst. 1, věta druhá, o.s.ř.).
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. listopadu 2010


JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu