33 Cdo 2107/2009
Datum rozhodnutí: 18.06.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 2107/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobců a) M. D. a b) M. D., proti žalovanému S. m. B., o nahrazení prohlášení vůle učinit nabídku odkupu domu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 46 C 27/2007, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. července 2008, č. j. 19 Co 214/2008-250, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 16. července 2008, č. j. 19 Co 214/2008-250, potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 29. srpna 2007, č. j. 46 C 27/2007-230, kterým byla zamítnuta žaloba na určení, že cena 2.539.225,- Kč stanovená usnesením k bodu č. 14 23/018 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného 16. 5. 2000, je cenou, kterou je žalovaný povinen použít v nabídce odkupu domu S., B. (včetně pozemků a nákladů města B.) jeho nájemníkům a tuto novou a správnou nabídku musí žalovaný učinit písemně s novou lhůtou 150 dní k vyjádření zájmu nájemníků , a bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Odvolací soud současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání.


Dovolání bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými (žalobci), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená


v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241


odst. 4 o. s. ř.).


Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzických osob, které nemají právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Protože žalobci nebyli v řízení zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením Městského soudu v Brně ze dne 11. 2. 2009, č. j. 46 C 27/2007-261, které oběma bylo doručeno dne 19. 2. 2009, vyzváni, aby ve lhůtě deseti kalendářních dnů od doručení usnesení předložili soudu plnou moc advokáta, který je bude v dovolacím řízení zastupovat a sepíše doplnění dovolání, eventuelně který se s jimi sepsaným dovoláním písemně ztotožní; současně byli poučeni, že nebude-li výzvě vyhověno, dovolací soud dovolací řízení zastaví. V reakci na toto usnesení žalobci - s odkazem na mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, a na článek 10 Ústavy ČR - soudu sdělili, že mají právo, aby jejich právní osobnost byla plně uznána i pokud jde o právo podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, aniž by byli zastoupeni advokátem . Nedostatek právního zastoupení neodstranili.


Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes soudem provedená opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalobci sice z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovanému však v souvislosti


s dovolacím řízením náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 18. června 2009


JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á , v. r.


předsedkyně senátu