33 Cdo 2100/2014
Datum rozhodnutí: 19.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 131.12.1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 2100/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně České republiky - Státního pozemkového úřadu , se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, proti žalované L. B. , o uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 5 C 20/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. ledna 2014, č. j. 18 Co 662/2013-284, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti usnesení ze dne 30. ledna 2014, č. j. 18 Co 662/2013-284, kterým Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích zrušil ve výrocích II. a III. rozsudek ze dne 11. září 2013, č. j. 5 C 20/2009-212, jímž Okresní soud ve Svitavách nahradil projev vůle žalované k uzavření kupní smlouvy specifikovaného znění a rozhodl o nákladech řízení, a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení.
V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ).
Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
V dané věci dovolání (posuzováno podle jeho obsahu - § 41 odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje žádný údaj o tom, v čem žalobkyně spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v § 237 o. s. ř. považuje za splněné. Pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. není způsobilým vymezením přípustnosti dovolání.
Nejvyšší soud dovolání žalobkyně odmítl (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.), neboť v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2013, sp. zn. 29 NSČR 51/2013, ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 29 NSCR 92/2013, a ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, jež obstálo i v ústavní rovině; Ústavní soud ústavní stížnost proti němu podanou usnesením ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, odmítl, dále usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek ).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. srpna 2014

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu