33 Cdo 2073/2013
Datum rozhodnutí: 25.09.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 2073/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně BISENC TRADING a. s. se sídlem v Praze 5 - Jinonicích, Do Polí 172/13 (identifikační číslo 27185541), zastoupené JUDr. Petrem Andrisem, advokátem se sídlem v Praze 7, Strojnická 11, proti žalované ABP Consulting a. s. se sídlem v Praze 8, Thámova 21/34 (identifikační číslo 15268446), o 60.602.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cm 94/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 3. 2013, č.j. 6 Cmo 101/2013-132, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Nejvyšší soud dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 3. 2013, č.j. 6 Cmo 101/2013-132, podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (viz čl. II., bod 1 zák. č. 404/2012 Sb., dále jen o.s.ř. ), odmítl; dovolání trpí vadami, které nebyly ve lhůtě vymezené v § 241b odst. 3 o.s.ř. odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat. Žalobkyně neuvedla, z čeho dovozuje přípustnost dovolání (§ 237 o.s.ř.), a nevymezila ani dovolací důvod nesprávného právního posouzení (§ 241a odst. 1 o.s.ř.) způsobem vyplývajícím z § 241a odst. 3 o.s.ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 25. září 2013
JUDr. Pavel K r b e k předseda senátu