33 Cdo 2070/2010
Datum rozhodnutí: 28.04.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 2070/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce JIHOSTAVU spol. s r. o. se sídlem v Českých Budějovicích, Husova tř. 1847/5, zastoupeného Mgr. Ditou Ruiderovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Přemysla Otakara II. 58, proti žalované N. B. , zastoupené Mgr. Pavlem Marťánem, advokátem se sídlem v Českém Krumlově, Latrán 193, o 140.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 146/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 11. 2009, č.j. 19 Co 2139/2009-101, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Dovolání žalované proti v záhlaví citovanému rozsudku, jímž krajský soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 12. 2008, č.j. 34 C 146/2008-63, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř).
Dovolatelka soudu prvního stupně (i odvolacímu soudu) vytýká, že k určení přiměřené ceny díla neustanovil znalce, ale vycházel z důkazu předloženého žalobcem, a dále, že zamítl její návrhy na doplnění dokazování stran existence vad díla. Uvedené námitky vystihují dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř. (řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci), a proto k nim nelze při zvažování přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. přihlížet (srov. § 237 odst. 3 o.s.ř.).
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalobci, který by na jejich náhradu jinak měl právo, náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 28. dubna 2011
JUDr. Pavel K r b e k, v. r. předseda senátu