33 Cdo 207/2008
Datum rozhodnutí: 30.04.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 207/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové


v právní věci žalobce Z. P., proti žalovanému J. P., o zaplacení částky 797.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 6 C 259/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně-pobočky ve Zlíně ze dne 25. září 2007, č. j. 59 Co 393/2007-138, takto:


I. Dovolaní se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně-pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 25. září 2007, č. j.


59 Co 393/2007-138, potvrdil usnesení Okresního soud ve Zlíně ze dne 10. srpna 2007, č. j. 6 C 259/2006-122, jímž bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku a bylo rozhodnuto o nákladech řízení.


Přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. není dána již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o věci samé. Dovolání není přípustné ani podle § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v § 238 a § 238a o. s. ř., a nejde rovněž o žádný


z případů uvedených v § 239 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 102, ročník 2002, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2006, sp. zn. 21 Cdo 972/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 115, ročník 2006).


Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud ČR je proto podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž se mohl zabývat věcí z hlediska námitek uplatněných v dovolání.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalovanému podle obsahu spisu v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalobci právo.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. dubna 2009


JUDr. Václav Duda, v. r.


předseda senátu