33 Cdo 2064/2010
Datum rozhodnutí: 28.07.2010
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 2064/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce J. M. , proti žalovanému Z. M., o vrácení daru, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 16 C 1620/2007, o dovolání S. Š. a R. Š., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. prosince 2007, č. j. 38 Co 513/2007-16, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 21. června 2007, č. j. 16 C 1620/2007-8, zastavil řízení o žalobě na vrácení daru a rozhodl o nákladech řízení. Řízení zastavil s odkazem na ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. poté, kdy zjistil, že žalobce v době podání žaloby již nežil a žalobu jeho jménem podal S. Š. s odůvodněním, že vůlí žalobce bylo domáhat se vrácení daru, který žalovanému poskytl dne 2. 3. 1998.
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21. prosince 2007, č.j. 38 Co 513/2007-16, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podali S. Š. a R. Š. blanketní dovolání.
Dovolání bylo podáno osobami, které k tomu nejsou legitimovány.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Z ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. vyplývá, že dovolání proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu může podat účastník. Podle § 31 odst. 1 o. s. ř. je možné se při právním úkonu dát zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Podle § 33b odst. 2 věty prvé o. s. ř. zaniká plná moc smrtí zmocnitele, nevyplývá-li z jejího obsahu něco jiného, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Z obsahu spisu je zřejmé, že J. M. (označený jako žalobce) v době před svou smrtí zmocnil S. Š., aby jeho jménem podal u soudu žalobu na vrácení daru, který poskytl dne 2. 3. 1998 svému vnukovi (žalovanému). Před podáním žaloby však J. M. zemřel a ztratil tak způsobilost mít práva a povinnosti (§ 7 odst. 2 obč. zák.); smrtí totiž zaniká právní osobnost člověka, neboli končí i jeho právní subjektivita. Smrtí J. M. zanikla plná moc, kterou udělil S. Š. k podání žaloby.
S. Š. a R. Š., kteří podali dne 12. 4. 2008 dovolání proti usnesení odvolacího soudu, nejsou (a nebyli) účastníky řízení o vrácení daru a nebyli (a logicky vzato ani v dané situaci nemohli být) žalobcem zmocněni k tomuto procesnímu úkonu. Dovolání tak podal někdo, kdo k tomu nebyl oprávněn, a dovolacímu soudu nezbylo než je podle § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. ve spojení s § 218 písm. b/ o. s. ř. jako nepřípustné odmítnout.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalovanému, který by jinak měl právo na jejich náhradu v této fázi řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně 28. července 2010

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á , v. r.
předsedkyně senátu