33 Cdo 2036/2013
Datum rozhodnutí: 26.09.2013
Dotčené předpisy: čl. 241a odst. 2 o. s. ř., čl. 237 o. s. ř.33 Cdo 2036/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobkyně ABC Českého Hospodářství a. s. , se sídlem v Praze 5, Šostakovičovo náměstí 1515, zastoupené JUDr. Michaelou Burdovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Vodičkova 28, proti žalovanému J. Š. , zastoupenému JUDr. Michalem Marčišinem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Gočárova 1013, o žádosti o prominutí zmeškání lhůty, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 109 EC 645/2011, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. února 2013, č. j. 47 Co 60/2013-42, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.514,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Michaely Burdové, advokátky.
O d ů v o d n ě n í:
Usnesením ze dne 22. ledna 2013, č. j. 109 EC 645/2011-32, Okresní soud v Hradci Králové (dále jen soud prvního stupně ) zamítl žádost žalovaného o prominutí zmeškání lhůty k podání odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu ze dne 17. ledna 2012, č. j. 109 EC 645/2011-5.
Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 20. února 2013, č. j. 47 Co 60/2013-42, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jež může být přípustné jen podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění (bod 1., článek II., zákona č. 404/2012 Sb. dále jen o. s. ř. ), Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.
Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Naplnění předpokladů přípustnosti dovolaní (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) spatřuje dovolatel obsahově (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) v tom, že se odvolací soud při výkladu § 58 odst. 1 o. s. ř. odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu reprezentované usneseními ze dne 17. prosince 2003, sp. zn. 11 Tdo1249/2003, ze dne 30. června 2011, sp. zn. 6 Tdo 332/2011, a ze dne 28. července 2011, sp. zn. 6 Tdo 854/2011. Pomíjí však, že jím citovaná trestněprávní judikatura Nejvyššího soudu se týkala výkladu § 61 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, a nikoli výkladu § 58 odst. 1 občanského soudního řádu; není tak naplněn požadavek § 237 o. s. ř., že při řešení otázky procesního práva se odvolací soud odchýlil od své ustálené rozhodovací praxe (v dané věci rozuměj výkladu § 58 odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li žalovaný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, může žalobkyně podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně 26. září 2013

JUDr. Václav Duda
předseda senátu