33 Cdo 2035/2014
Datum rozhodnutí: 18.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 2035/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyň a) I. V., zastoupené opatrovníkem JUDr. Martinem Smrkovským, advokátem se sídlem Praha 3, Lucemburská 1599/13, a b) E. V., proti žalovaným 1) Komerční bance, a. s. se sídlem Praha 1, na Příkopě 33/969, identifikační číslo: 453 17 054, 2) Modré pyramidě stavební spořitelně, a. s. se sídlem Praha 2, Bělehradská 222/128, identifikační číslo: 601 92 852, 3/ České republice - Ministerstvu financí se sídlem Praha 1, Letenská 15, identifikační číslo: 000 06 947, a 4) České spořitelně, a. s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, identifikační číslo: 452 44 782, o zřízení účtu a o zaplacení nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 4 C 404/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2014, č. j. 14 Co 42/2014-35, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. ledna 2014, č. j. 14 Co 42/2014-35, potvrdil usnesení ze dne 5. prosince 2013, č. j. 4 C 404/2013-14, jímž Obvodní soud pro Prahu 3 ustanovil opatrovníkem žalobkyně a/ JUDr. Martina Smrkovského, advokáta se sídlem Praha 3, Lucemburská 13 (§ 29 odst. 3 o. s. ř.).
Usnesení odvolacího soudu napadla žalobkyně a/ dovoláním ze dne 3. dubna 2014, které neobsahuje žádný údaj o tom, v čem žalobkyně a/ spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř., a ani vymezení důvodu dovolání; tedy postrádá náležitosti dovolání vyžadované § 241a odst. 2 o. s. ř. Vady dovolání (doručené dne 12. 5. 2014 opatrovníku žalobkyně a/), pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, nebyly včas, tj. ve lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř., odstraněny.
Nejvyššímu soudu nezbylo než dovolání odmítnout (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. června 2014
JUDr. Blanka Moudrá
předseda senátu