33 Cdo 2035/2008
Datum rozhodnutí: 23.07.2008
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Cdo 2035/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce Ing. V. K., zastoupeného advokátem, proti žalované MUDr. L. V., o zaplacení částky 317.118,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 10 C 285/99, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15.června 2005, č. j. 25 Co 29/2005-236, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 15. června 2005, č. j. 25 Co 29/2005-236, potvrdil výrok rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 2. září 2003, č. j. 10 C 285/99-192, v části, jíž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci částku 317.118,- Kč se 7,5 % úrokem z prodlení od 1. 1. 2003 do zaplacení, v další jeho části jej změnil tak, že žalobu o zaplacení částky 2.882,- Kč se 7,5 % úrokem z prodlení od 1. 1. 2003 do zaplacení zamítl, a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, v němž rozebrala problematiku rovnosti zbraní účastníků řízení před soudem, namítla, že v posuzovaném případě nebyl uzavřen soudní smír v důsledku předpojatého, přezíravého a neuctivého přístupu královehradeckých soudů vůči ní. Vyjádřila přesvědčení, že žalobě bylo vyhověno jenom proto, že o ní rozhodoval nedostatečně právně způsobilý soudce, který stranil žalobci z kolegiality a mužské soudržnosti. Dále uplatnila námitky ke způsobu hodnocení důkazů a skutkovým závěrů soudů, jež podrobně rozvedla. Napadený rozsudek z uvedených důvodů navrhla zrušit.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění před 1. 4. 2005 - dále jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení, se dále zaměřil na posouzení otázky, zda jsou splněny všechny podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalovaná, která nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by měla právnické vzdělání), podala dne 12. 10. 2005 návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů a zároveň požádala o osvobození od soudních poplatků. Soud prvního stupně usnesením ze dne 18. ledna 2006, č. j. 10 C 285/99-281, žalované osvobození od soudních poplatků nepřiznal; odvolací soud toto usnesení usnesením ze dne 23. března 2006, č. j. 20 Co 103/2006-289, potvrdil. Návrh žalované na ustanovení zástupce z řad advokátů soud prvního stupně usnesením ze dne 23. října 2006, č. j. 10 C 285/99-298, zamítl; i toto usnesení odvolací soud usnesením ze dne 1. listopadu 2007, č. j. 25 Co 568/2007-329, potvrdil. Žalovaná byla poté usnesením soudu prvního stupně ze dne 12. března 2008, č. j. 10 C 285/99-334, vyzvána, aby si pro podání dovolání zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně byla poučena, že pokud tak ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože usnesení bylo žalované doručeno 18. 3. 2008, nedostatek advokátního zastoupení dosud neodstranila.

Z řečeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalovaná nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalobci v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalované právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 23. července 2008

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu