33 Cdo 2026/2012
Datum rozhodnutí: 27.05.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 2026/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně Mgr. A. G., zastoupené JUDr. Milošem Slabým, advokátem se sídlem Mohelnice, Nádražní 381/9, proti žalovanému Ing. T. K., zastoupenému Mgr. Ondřejem Richterem, advokátem se sídlem Praha 2, Trojanova 2022/12, o zaplacení 200.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 EC 58/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2012, č. j. 58 Co 585/2011-247, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2013, č. j. 33 Cdo 2026/2012-270, se opravuje tak, že správně zní :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2012, č. j. 58 Co 585/2011-247, ve výrocích, jimiž byl změněn rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 23. 6. 2011, č. j. 16 EC 58/2009-191, tak, že se zamítá žaloba o zaplacení 200.000,- Kč s příslušenstvím, a bylo rozhodnuto o nákladech řízení před soudy obou stupňů, se zrušuje a věc se vrací v tomto rozsahu Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem ze dne 29. 10. 2013, č. j. 33 Cdo 2026/2012-270, zrušil Nejvyšší soud rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2012, č. j. 58 Co 585/2011-247, ve výroku, jímž byl změněn rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 23. 6. 2011, č. j. 16 EC 58/2009-191, tak, že se zamítá žaloba o zaplacení 200.000,- Kč s příslušenstvím, a věc v tomto rozsahu vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení. Z odůvodnění rozsudku dovolacího soudu je však zřejmé, že rozsudek odvolacího soudu byl zrušen nejen v měnícím výroku o věci samé, ale i ve výroku o nákladech řízení před soudy obou stupňů (ve smyslu § 243d občanského soudního řádu v rozhodném znění bylo odvolacímu soudu uloženo, aby v novém rozhodnutí o věci rozhodl znovu o náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení). Ve výroku rozsudku dovolacího soudu však zjevným nedopatřením nebyl správně vymezen rozsah, v němž byl částečně zrušen rozsudek odvolacího soudu.
Dovolací soud proto opravil zjevnou nesprávnost způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení (§ 164, § 243b o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2015


JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu