33 Cdo 2007/2015
Datum rozhodnutí: 12.08.2015
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241 odst. 4 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 2007/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce J. L. , zastoupeného JUDr. Petrem Říhou, advokátem se sídlem v Třeboni, Palackého nám. 106, proti žalované M. L. , o 52.500,- Kč a příslušenství z částky 650.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 33 C 1221/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 4. 2014, č.j. 11 Co 192/2013-97, ve znění opravného usnesení ze dne 28. 5. 2014, č.j. 11 Co 192/2013-106, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 25. 4. 2012, č.j. 33 C 1221/2009-28, kterým byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci částku 52.500,- Kč spolu s příslušenstvím z částky 650.000,- Kč, částečně potvrdil a ve zbytku jej změnil tak, že žalobu zamítl. Současně odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.
Při podání dovolání nebyla žalovaná zákonným způsobem zastoupena ani netvrdila, že má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb./ - dále jen o.s.ř. ).
Soud prvního stupně dovolatelku usnesením ze dne 30. 10. 2014, č.j. 33 C 1221/2009-114, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení odstranila vady podání a nedostatek podmínky řízení. Pokud mínila podat dovolání, vyzval ji, aby si zvolila svým zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň byla poučena, že nebude-li přes tuto výzvu nedostatek podmínky řízení (povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení) ve stanovené lhůtě odstraněn, bude řízení zastaveno. Žalovanou upozornil na právo žádat o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Na výzvu, která jí byla doručena 4. 11. 2014, dovolatelka nereagovala.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. srpna 2015
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu