33 Cdo 2000/2010
Datum rozhodnutí: 25.05.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.
33 Cdo 2000/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně Š. M., zastoupené JUDr. Václavem Kalinou, advokátem se sídlem Písek, Heydukova 101/2, proti žalovanému P. M., zastoupenému Mgr. Jiřím Šolcem, advokátem se sídlem Písek, Prokopova 339, o vrácení daru, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 9 C 68/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. listopadu 2009, č. j. 6 Co 2733/2009-129, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Písku rozsudkem ze dne 9. července 2009, č. j. 9 C 68/2008-110, určil, že žalobkyně je výlučnou vlastnicí rodinného domu čp. 5, postaveného na pozemku parc. č. st. 71, a dále pozemků parc. č. st. 71, parc. č. 168/4 a parc. č. 168/5, vše v obci a katastrálním území T., zapsaných v katastru nemovitostí pro katastrální území T. u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště P., a rozhodl o nákladech řízení. Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 10. listopadu 2009, č. j. 6 Co 2733/2009-129, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Žalovaný podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 30. dubna 2010 v celém rozsahu zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyni v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalovanému právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 25. května 2010 JUDr. Blanka M o u d r á, v. r.
předsedkyně senátu