33 Cdo 1980/2013
Datum rozhodnutí: 21.05.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 167 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 1980/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce K. H. , zastoupeného Mgr. Ivanou Zelenkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Pekařská 4, proti žalovaným 1) J. H. , 2) H. H. , a 3) K. H. , zastoupeným Mgr. Norbertem Hemelíkem, advokátem se sídlem v Říčanech, Lipanská 331/7, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 4 C 195/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. února 2013, č. j. 28 Co 209/2012-103, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. listopadu 2013, č.j. 33 Cdo 1980/2013-145, se v záhlaví opravuje tak, že nesprávné označení právní zástupkyně žalobce Mgr. Alena Lorencová, advokátka se sídlem v Praze 4, ke Kateřinkám 1394/10 se nahrazuje správným označením Mgr. Ivana Zelenková, advokátka se sídlem v Brně, Pekařská 4 a nesprávné značení právního zástupce žalovaných JUDr. Tomáš Hemelík, CSc. se nahrazuje správným označením Mgr. Norbert Hemelík, advokát se sídlem v Říčanech, Lipanská 331/7 ; ve výroku II. se opravuje tak, že částka 8.349,- Kč se nahrazuje částkou 10.091,- Kč .

O d ů v o d n ě n í:
Podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 1. a 7. Zákona č. 404/2012 Sb. dále jen o. s. ř. ) ve spojení s ustanovením 167 odst. 2 o. s. ř. opraví soud v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoliv, i po právní moci rozhodnutí.
Podáním ze dne 7. 1. 2014 žalovaní upozornili, že v záhlaví a ve výroku II. označeného usnesení dovolacího soudu jsou zřejmé nesprávnosti, konkrétně došlo k chybnému označení (aktuálního) právního zastoupení účastníků řízení a k chybě ve výpočtu jim přiznané náhrady nákladů dovolacího řízení. Navrhli proto, aby dovolací soud tyto nesprávnosti napravil vydáním opravného usnesení ve smyslu ustanovení § 164 o. s. ř.
Návrh žalovaných na vydání opravného usnesení je zčásti důvodný. V době rozhodování dovolacího soudu již žalobce nezastupovala advokátka Mgr. Alena Lorencová, nýbrž na základě plné moci z 19. 4. 2013 advokátka Mgr. Ivana Zelenková. Žalovaní dne 21. 6. 2013 předložili plnou moc, z níž vyplývá, že jejich právní zastoupení advokátem JUDr. Tomášem Hemelíkem, CSc. bylo ukončeno a jsou nadále zastoupeni advokátem Mgr. Norbertem Hemelíkem. Dále bylo zjištěno, že Nejvyšší soud se v usnesení dopustil chyby v počtech při vyčíslení nákladů dovolacího řízení. Protože žalovaným přiznal náhradu za sepis dovolání (úkon přípravy zastoupení nebyl shledán účelně vynaloženým, neboť Mgr. Norbert Hemelík jako substitut JUDr. Tomáše Hemelíka, CSc., žalované zastupoval již od 9. 1. 2013, tedy po celou dobu odvolacího řízení, a musel tudíž být s věcí dostatečně seznámen), tři režijní paušály po 300,- Kč s připočtením 21 % daně z přidané hodnoty (1.751,40 Kč), a součet těchto částek čítá 10.091,- Kč, částka 8.349,- Kč která je ve výroku usnesení uvedena, tomuto součtu neodpovídá. Postupem podle ustanovení § 164 ve spojení s ustanoveními 167 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. byla proto zmíněná pochybení napravena.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 21. května 2014
JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á
předsedkyně senátu