33 Cdo 195/2012
Datum rozhodnutí: 30.05.2013
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 237 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
33 Cdo 195/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce J. S. , zastoupeného JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 559/28, proti žalovanému Bc. J. Ž. , zastoupenému JUDr. Františkem Hrudkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 30, o 127.931,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 8 C 95/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2011, č.j. 22 Co 37, 203/2011-198, takto :

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Dovolání proti v záhlaví citovanému rozsudku, kterým krajský soud potvrdil rozsudek ze dne 23. 11. 2010, č.j. 8 C 95/2009-158 (ve znění usnesení ze dne 7. 4. 2011, č.j. 8 C 95/2009-158), ve výroku, jímž Okresní soud v Kladně v rozsahu 127.931,- Kč s úroky z prodlení zamítl žalobu, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále též jen o.s.ř. , srov. čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), a přípustnost nelze dovodit ani z § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř., který ji spojuje se závěrem dovolacího soudu, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. O takový případ jde zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a/ a § 241a odst. 3 o.s.ř. se nepřihlíží (§ 237 odst. 3 o.s.ř.).
Žalobce sice ohlásil dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. (nesprávné právní posouzení věci), avšak dovoláním zpochybnil skutkový stav, z něhož odvolací soud vyšel. Podle jeho verze žalovaný (objednatel) nepřipravil pro pokládku profilů TWINSON staveniště; namísto betonových dlaždic, na které měl žalobce (zhotovitel) instalovat rastr z umělohmotných latí, položil jako podklad betonový rastr až k okraji bazénu. Přestože byl upozorněn na úskalí spojená se schnutím materiálu kvůli deštivému počasí, trval na užití akrylátového tmelu, což se ukázalo jako nevhodné řešení. Na poslední variantu provedení díla odsekání betonu a položení roštů již žalovaný nepřistoupil. Prohlášení o ukončení spolupráce s žalovaným nesměřoval žalobce k již uzavřeným smlouvám o dílo, ale (obecně) k potenciální spolupráci účastníků v budoucnosti. Skutkovou výhradou je i nesouhlas se zjištěním odvolacího soudu, že částka 17.850,- Kč za kapsu pro uložení navijáku již byla zahrnuta do ceny za dodávku a montáž bazénu.
Je-li v dovolání argumentováno nesprávným právním posouzením věci, pak pouze v tom směru, že kdyby odvolací soud nepochybil ve svém skutkovém závěru a vzal v úvahu jím tvrzené skutečnosti, musel by návazně dospět k odlišnému právnímu posouzení věci (že v provedení díla zabránily zhotoviteli okolnosti na straně objednatele, takže mu právo na cenu ve smyslu § 641 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vzniklo). Správnost napadeného (potvrzujícího) výroku rozhodnutí z hlediska této výtky nepřísluší dovolacímu soudu přezkoumávat, neboť skutečnost, že rozsudek odvolacího soudu eventuálně vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování, přípustnost dovolání nezakládá (§ 241a odst. 3 o.s.ř.); skutkový základ sporu nelze při zvažování přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. zpochybnit.
Nejvyšší soud nepřípustné dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (žalovanému, který by měl právo na jejich náhradu, v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. května 2013

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu