33 Cdo 1916/2015
Datum rozhodnutí: 09.09.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 1916/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce Š. R. , proti žalované J. H. , zastoupené Mgr. Alicí Benešovou, advokátkou se sídlem v Rokycanech, Míru 17, o 630.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 10 C 391/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 5. 2014, č.j. 56 Co 17/2014-300, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví označeným rozsudkem krajský soud mimo jiné odňal žalobci s účinností od podání žaloby (tj. od 19. 12. 2011) osvobození od soudních poplatků, které mu usnesením ze dne 24. 1. 2012, č.j. 10 C 391/2011-26, přiznal soud prvního stupně.
Žalobce napadl rozhodnutí odvolacího soudu ve výroku o odnětí osvobození od soudních poplatků dovoláním, které sám sepsal.
Při podání dovolání nebyl žalobce zákonným způsobem zastoupen ani netvrdil, že má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen o.s.ř. ). Soud prvního stupně ho proto usnesením ze dne 30. 7. 2014, č.j. 10 C 391/2011-348, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od jeho doručení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně žalobce poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo žalobci doručeno 4. 8. 2014.
Podáním z 5. 8. 2014 žalobce požádal o osvobození od placení soudního poplatku a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Usnesením ze dne 7. 1. 2015, č.j. 10 C 391/2011-424, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 2. 2015, č.j. 56 Co 61/2015-439, zamítl Okresní soud v Rokycanech žalobcovu žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (usnesení nabylo 3. 4. 2015 právní moci).
Na následnou výzvu soudu prvního stupně (aby ve lhůtě deseti dnů od doručení předložil plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání), která mu byla doručena 14. 4. 2015, žalobce nereagoval.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 o.s.ř. vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).
Protože tímto rozhodnutím se řízení nekončí, rozhodne o nákladech řízení soud prvního stupně (odvolací soud).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. září 2015

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu